Försvarsupplysning med Michael Moore

på Skövde högskola den 4 oktober
Ny inriktning på försvaret
moore_06.jpg Den svenska militären har fått en ny roll att spela i och med övergången från invasionsförsvar till insatsförsvar, konstaterade Försvarsmaktens utvecklingschef gen mj Michael Moore vid en offentlig försvarsupplysning arrangerad av Försvarsutbildarna i Skaraborg.

Omställningen av den svenska Försvarsmakten beror dels på det kalla krigets slut och dels på att världen snabbt globaliserats. Med globaliseringen menar Michael Moore att olika händelser i ett land snabbt får konsekvenser över stora delar av världen. Exempel på sådana händelser är Tsunamin och 11-septemberattacken i New York. Händelserna får dessutom mycket snabbt ekonomiska konsekvenser över ytan. Allt detta har lett till att Sveriges militär fått ett nytt säkerhetskoncept.
Att i fortsättningen att bara vakta Sveriges land- och kustgränser duger inte längre. Krishantering måste i dagens läge ske snabbt och på det ställe där den uppträder för att på så sätt mildra effekterna på hemmaplan. Sverige är också med i EU och dess krishanteringssystem genom bl a Nordic Battlegroup Vi är också en partner i till NATO.

Hotbilden

Dagens hotbild utgörs, enligt Michael Moore, dels av konventionella hot som exempelvis den politiska utvecklingen på sikt i närområdet (främst Ryssland) och dels nya hot i form av terrorism, sabotage, attacker mot informationssystem som Internet. För att möta dessa hot krävs en annan typ av försvar än tidigare. Förbandens personal måste vara mycket duglig och vältränad och omedelbart användbara. Omvärldsförändringen medger inte tid för repetitionsutbildning, återtagning och liknande tankesätt. Vältränade förband med kvalificerad materiel är vad som krävs. Förbanden skall vara samövade och i samma formation kunna användas såväl internationellt som nationellt. Många länder har helt gått mot yrkesarméer, medan Sverige, Tyskland och några andra länder alltjämt valt att behålla värnplikten, ofta i kombination med någon form av kontraktsanställning. Det nätverksbaserade försvaret är en del av detta koncept som syftar till att skapa en helhet av försvarsmakten som är större än delarna, marinen, flyget och armén med de olika truppslagen.

Hemvärnet och frivilligorganisationerna

Michael Moore konstaterar att hemvärnet är en del av insatsorganisationen och att behov definitivt finns även i framtiden. Generalen ser en utveckling mot kontraktsanställda med kvalificerad utbildning och materiel för internationella insatser och värnpliktiga med något lägre utbildning i kombination med hemvärn som en grundpelare i det nationella försvaret. Han ser också gärna en framtida utökad koppling mellan de frivilliga försvarsorganisationerna och bemanningen av de förband som skall tjänstgöra internationellt.

Avslutningsvis berörs den nya lagstiftningen som medger att försvarsmaktsresurser under vissa förhållanden skall kunna skall kunna sättas in för att stödja polisen vid storskalig terrorismbekämpning. De som efter särskild utbildning skall kunna ianspråktas är kontraktsanställda, fast anställda och hemvärnspersonal. Värnpliktig personal får ej nyttjas för att lösa uppgifter enligt denna lag. Michael Moore bedömer att det endast kommer att bli en fråga för mycket kvalificerade förband att sättas in för att lösa uppgifter som rör storskalig terrorism.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.