Referat Riksstämman

Foresta hotell 040605-06
Namnbyte den stora frågan på stämman
FBU-rörelsen avhöll första helgen i juni sin Riksstämma med delegater från de ca 25 territoriella förbunden och de specialförbund som är anslutna till CFB.

Det stora beslutet på stämman var att Överstyrelsens proposition att ändra namn på paraplyorganisationen CFB gick igenom. Det nya namnet blev Svenska Försvarsutbildningsförbundet och kortformen i marknadsföringen blir Försvarsutbildarna. Namnbytet påverkar inte FBU-förbund och FBU-föreningar.

Skälen till bytet är att ett flertal specialförbund inte direkt riktar sig till befäl som huvudkategori och att det ska bli lättare att rikta utbildning mot civila aktörer vid svåra påfrestningar i fred.
inledningstal.jpg
Inledningsanförande av CFB ordförande Gunnar Björk
Efter stämmans inledning hölls en försvarsinformation av stf ÖB generallöjtnant Hans Berndtson. Generalen pratade dels om hur försvarsmakten använder sina resurser för närvarande och var insatsförband är i tjänst utomlands och dels om högkvarterets arbete med Försvarsbeslut 04.

Ordföranden i försvarsutskottet, Eskil Erlandsson, tog efter kaffet vid och talade om den politiska ledningens syn på hur försvarets utveckling bör se ut.
Utmärkelser
medaljering.jpg Förtjänstmedaljen i guld tilldelades åtta förtjänta personer bland vilka märktes Fältartisternas ordförande Titti Sjöblom och Skaraborgs styrelseordförande Hans Ingbert.

CFB Förtjänsttecken delades ut till Hans Hansson, Bert-Olof Lax och Cai Gavestam från kansliet, även om Hansson som hade arbetsuppgifter under Rikstämman fick vänta på sin medalj tills på söndag.
Till ny kassaförvaltare efter Lennart Dahg valdes förbundets nuvarande ekonomi-chef Hans Hansson. I övrigt omvaldes som förbundets ordförande riksdagsman Gunnar Björk och som vice ordförande generallöjtnant Curt Sjöö. Generalsekreterare är Leif Thyrén. Till ordförande i överstyrelsen valdes Alf Lundström, Stockholms FBU-förbund.
Verksamhetsberättelsen
Riksstämman kunde konstatera att utbildningsresultatet 2003 varit bra trots mins-kad krigsorganisation. Rekryteringsresultatet 2003 är det bästa på 15 år. Försvars-upplysning har också bedrivits på i stort sett oförändrad nivå. Detta är särskilt bra mot bakgrund av att anslagen minskades under löpande år.

Ett utbildningssamarbete har inletts med Krisberedskapsmyndigheten beträffande en del kurser. Kontakter har också tagits med Hemvärnsbefälets Riksförbund (HBR) om utökat samarbete i framtiden.
Skaraborg representerades av Börje Hermansson, Lasse Westerström och Jörgen Öberg. Dessutom var Hans Ingbert med som gäst på stämman i egenskap av guldmedaljör.

Sidan publicerad/ändrad 2013-01-29 kl. 20:13 av Jörgen Öberg.