KBM 031113

Försvarsupplysning
Att det finns behov av frivilliga för uppgifter i samhället även under fredsförhållanden kunde representanter för de frivilliga försvarsorganisationerna konstatera vid en informationskväll för medlemmar i frivilligförsvaret.

Skaraborgs FBU-förbund hade tagit initiativet till en informationskväll för sina medlemmar och övriga medlemmar i de till FOS Skaraborg (frivilligorganisationernas samarbetskommitté) anslutna frivilliga försvarsorganisationerna. Merparten av medlemsorganisationerna var representerade vid träffen.
Från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) i Stockholm medverkade Elisabeth Andreasson
Elisabeth.jpg Hon inledde med en kortare information om det nya krishanteringssystemet som är anpassning av samhällets aktörer för att hantera händelser som är större än vardagsolyckorna, men inte omfattar höjd beredskap eller krig.

För att en sådan svår händelse skall anses föreligga skall den avvika från det normala, uppstå hastigt och även hota grundläggande demokratiska.
Det är för att kommuner och andra civila myndigheter skall kunna hantera sådana händelser över tiden som frivilliga behövs som resurs för även i fred. Det är emellertid inte staten som anger behov, utbildningskrav eller typ av avtal överenskommelse. Det är respektive kommunal-, landstingskommunal- eller statlig myndighet som ställer dessa krav. En frivilligorganisation som på så sätt erhållit ett uppdrag, exempelvis att utbilda bandvagnsförare år ett elkraftproducerande företag kan sedan erhålla anslag från krisberedskapsmyndigheten för att genomföra utbildningen.

"KBM räknar med att när alla kommuner och övriga myndigheter om ett till två år genomfört sin krishanteringsplanering så kommer det falla ut ett behov av frivilliga som kan komplettera den ordinarie personalen", säger Elisabeth Andreasson.

Närvarande representanter från Försvarsmakten poängterar att personal som idag har kontrakt med hemvärnet eller annan del av försvarsmakten som skall kunna lösa uppgifter även under fredstid inte skall teckna överenskommelser om tjänstgöring i fred. De närvarande frivilliga försvarsorganisationerna var helt införstådda med detta.

"Vi ser mycket positivt på den utveckling av de civila uppdragen", framhåller FOS ordförande Margareta Molin, och konstaterar att en hel del avtal för försvarsmakten även kommer att finnas kvar i framtiden. Främst gäller det hemvärnet.

"Inom den Frivilliga Befälsutbildningen öppnar sig möjligheten för att inrikta viss kompletteringsutbildning även mot frivillig personal som har uppdrag för det civila samhället", avslutar förbundsstyrelsens ordförande Hans Ingbert.

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.