Höstens utbildningskonferens

Skaraborgs FBU- förbund, genomförde 021027 sin årligen återkommande höstkonferens i Skövde. Inbjudna var samtliga förbundets funktionärer samt representanter från de olika föreningarna i Skaraborg.

Ett 20-tal funktionärer från hela Skaraborg samlades under helgen i FBU:s lokal i Klagstorp. Syftet med konferensen var att delge funktionärerna nyheter från Centralförbundet för Befälsutbildning, CFB, samt att fastställa förbundets verksamhetsplan och de olika föreningarnas program.

Förändringar

Förbundets styrelseordförande, Hans Ingbert, inledde med den förändring som för närvarande diskuteras inom CFB. Bakgrunden är att svenska medborgares tjänstgöring som värnpliktiga och civilpliktiga upphör efter tio år som den sista tjänstgöringen genomförts. Möjligheten att bibehålla sin krigsplacering kommer att finnas om den enskilde väljer att genomgå utbildning inom frivilligrörelsen eller genomför internationell tjänst i sin krigsbefattning. Maximalt ska krigsplaceringen kunna förlängas till 47 års ålder.

Ordföranden underströk att värnpliktigt befäl och ungdomar fortfarande är FBU:s största målgrupp. Inom rörelsen pågår en utredning om vilka centrala utbildningar som kan vara lämpliga i framtiden. Parallellt genomför Försvarsmakten en utredning rörande vilka krigsbefattningar som kan vara aktuella att förlänga. Han påpekade också att det inom FBU pågår ett nytt marknadsföringsprojekt och arbete med en ny organisationsstruktur. En övrig förändring är att Försvarsmakten inte längre är ansvarig för den traditionella Nijmegenmarschen och att CFB förmodligen får ansvaret för denna i framtiden.

Förlängd krigsplacering

Den frivilliga befälsutbildningen syftar i första hand till att vidareutbilda befäl och specialister för Försvarsmaktens olika behov. Målet ska vara att deltagarna därigenom bibehåller och ökar sin förmåga och kompetens. För år 2003 finns därför en hel del nya centrala utbildningar. Ödemarkssjukvård - första hjälpen i extrema miljöer, luftvärnstaktik i storstad samt en utveckling av mediautbildningen är några exempel på nyheter. Nya utbildningsplaner finns även inom ungdomsverksamheten. Bland annat utreds möjligheten till utökad samverkan med hemvärnet. Ett förslag innebär att 400 timmars ungdomsutbildning ska kunna kompletteras med en förkortad utbildning inom Försvarsmakten vilket tillsammans kan leda till en krigsbefattning inom Hemvärnet.

Verksamhet

Stor del av dagen i Klagstorp ägnades åt att justera och fastställa föreningsprogrammen. Totalt finns 13 olika föreningar inom Skaraborgs FBU-förbund. Vid redovisningen från de olika föreningsrepresentanterna visade det sig att många föreningar valt att samarbeta om sitt utbildningsprogram. Under innevarande verksamhetsår kommer förbundet att genomföra en utbildning för funktionärer vilken är inriktad på respektive funktionärs uppdrag. "Vi har nu fastställt all utbildning för år 2003 samt klargjort CFB:s inriktning i framtiden. Under nästa verksamhetsår kommer funktionärskonferenser att genomföras både under våren och hösten", avslutade en för dagen nöjd Hans Ingbert.

Text avAnitha Walfridsson

Sidan publicerad/ändrad 2010-02-05 kl. 11:55 av Per Nordlund.