Frivilligförsvaret aktiv och uppskattad part i krishanteringsrådet

Vårens möte med Krishanteringsrådet Östra Skaraborg har genomförts. Rådet verkar inom ramen för kommunernas geografiska områdesansvar utgående från lagen om extraordinär händelse. Rådets geografiska verksamhetsområde omfattar niokommuner. I rådet ingår kommunernas säkerhetssamordnare och företrädare från andra krisledande aktörer som polisen, Försvarsmakten, sjukvården, kyrkan, större företag med flera. I princip ingår också samtliga frivilliga försvarsorganisationer som verkar inom FOS Skaraborg, däribland Försvarsutbildarna Skaraborg. Vid vårens möte kunde som ny aktör noteras Reservofficerssällskapet i Skaraborg. Krishanteringsrådet sammanträder två gånger per år. De frivilliga försvarsorganisationerna har vid arbetsmöten, på ett förtjänstfullt sätt, representerat såväl sig själva som allmänheten.

Våren möte fokuserade mot det pågående arbetet kring återtagande av förmåga till civilt försvar. Mötet inleddes med att räddningstjänstens förbundsdirektör redogjorde för pågående planeringsverksamhet på nationell nivå och vad dessa bedöms kunna få för effekt på den lokala nivån. Som exempel på pågående lokal verksamhet redovisades räddningstjänstens pågående planeringsarbete med särskild tyngdpunkt mot samverkansbehov med andra aktörer i frågor som berör sambandstjänst, drivmedelsförsörjning, livsmedelsförsörjning med mera.

Härefter skedde en aktörsredovisning av vad som pågår. Det kan sammanfattningsvis noteras att det på bredden pågår mycket krisförberedande och förmågehöjande verksamhet. Noteras att drivmedelsförsörjning och reservkraft är frågor som berör många.

Från Högskolan i Skövde redovisades ett pågående projekt som syftar till analysera effekterna av störningar i betalningssystemet och vad som kan göras för att lindra effekterna av en sådan störning. Störningar kan utgöras av krasch i IT-systemen så att kortbetalning, swish med mera inte kan utföras. En delfråga utgörs av möjligheterna att kunna återgå till kontanthantering eller nyttjande av växlar och checker eller andra kreditformer.

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund representeras av förbundskassören Lars Westerström, med förbundsstyrelseledamoten Bengt Andersson som ersättare.

Kris 1 2017

Kris 2 2017

Sidan publicerad/ändrad 2017-05-21 kl. 21:04 av Leif Wetterlid.