Framtidskonferens 2017

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört vårens först aktivitet, vilken utgjordes av en framtidskonferens till vilken inbjudits såväl förbundsfunktionärer som de instruktörer och ungdomsledare som engageras av förbundet. Några sent uppkomna förhinder medförda att huvuddelen av deltagarna kom att utgöras av förbundsstyrelsen.

Konferensen sammanfattas enligt följande:

- Fortsatt hög ambition ska gälla avseende ungdomsverksamheten

- Fokus på rekrytering av hemvärnssjukvårdare tills högre förbandsuppfyllnadsgrad nåtts.

- Ansträngningar ska göras mot att rekrytera och engagera tidvisanställda gruppchefer och soldater

- Beträffande hemvärnspersonal bedömdes att kategorin soldater och gruppchefer ska engageras för fortsatt utbildning till funktionärer och allmäninstruktörer

- Konferensen bedömde inte att det fanns något större behov att utöka utbudet av kompletteringskurser för tidvisanställda soldater, hemvärnspersonal eller totalförsvarspliktiga soldater. På kort sikt möjligen inom områdena CBRN och sjukvård. Kompletteringsutbildning i skytte bedöms inte längre kunna genomföras med hänsyn till de nya höga krav som Försvarsmakten tillämpar.

- När det gäller framtida rekrytering av förbundsfunktionärer betonade konferensen sammanhanget och representativeten visavi de hemvärnsförband som verkar inom området. Samtidigt betonades behovet att styrelseledamöter och ersättare bör sökas bland sådan som har intresse och tid för att engagera sig utöver mötena.

- I närtid förordas att förbundet genomför de aktiviteter som genomförts under 2016 och planerats för 2017. Innefattar både uppdragsutbildning och egen verksamhet.

- Den instruktörskader som nu finns ska bibehållas och sikte mot framtiden bedöms kunna ske i samarbete med såväl regementena som hemvärnet.

- Delegering av arbetsuppgifter till fler och oftare framfördes som en angelägen framgångsfaktor både i närtid och för framtiden

Avslutningsvis föreslås förbundsstyrelsen besluta att årligen genomföra denna typ av konferens och att inbjudan till den ska gå ut redan i december.

Från konferensen
Planering av framtida verksamhet sker genom samverkan.

Sidan publicerad/ändrad 2017-01-25 kl. 21:59 av Leif Wetterlid.