Försvarsinformation med statssekreterare Jan Salestrand

Försvarsutbildarna Skaraborg stod som värd för en mycket intresseväckande kväll med statssekreterare vid försvarsdepartementet, Jan Salestrand. Jan Salestrand redogjorde för regeringskansliets pågående aktiviteter inom det försvarspolitiska området.

Inledningsvis berördes regeringsbeslutet att gå vidare med offertförfrågan för inköp av det USA tillverkade luftvärnssystemet Patriot. Valet av Patriot har skett bl.a. mot bakgrund av att systemet bedöms ha god förmåga att bekämpa missiler.

Omvärldsförändring

Från det att Försvarsmakten huvudsakligen skulle vara inriktat mot internationella insatser har omvärldsutvecklingen medfört att fokus numer är ominriktat mot försvar av Sverige. Omsvängningen är bl.a. föranledd av Georgienkonflikten och kriget i Ukraina. Vidare spelar oklarheter i det dagspolitiska läget in, såsom Nordkoreas vars missiltester i förlängningen i ett värsta scenario kan leda till en storkonflikt med flera inblandade nationer. I Afghanistan bedöms utvecklingen inte heller gå åt rätt håll. Terroristhotet från IS/DAESH kvarstår trots stora territoriella förluster. Bedömningen är vidare att det finns en risk att Turkiet närmar sig ett totalitärt styre. I Europa råder osäkerheter kring vad Brexit kan få för säkerhetspolitiska effekter. Europas stabilitet kan härutöver komma att påverkas av olika områden som önskar frigöra sig från rådande statsbildningar (Baskien, delar av Belgien, Skottland och Korsika). Ytterligare en hotfaktor utgörs av cyberattacker och påverkansoperationer. En tydlig hänvisning till det nya omvärldsläget är att personal som behövs krigsorganisationen också ska vara krigsplacerad.

Försvarsbeslutet

Det nuvarande försvarsbeslutet vilar i huvudsak på tre grundpelare; öka förmågan hos krigsförbanden, tillskjutande av ytterligare ekonomiska medel till totalförsvaret samt återaktivering av plikten för att tillgodose Försvarsmaktens personalbehov.

I försvarsbeslutets anda har nyligen genomförts försvarsmaktsövning AURORA med 20 000 deltagare. Bedömningen är att Sveriges militära förmåga har ökat. Flera totalförsvarsmyndigheter var också involverade i övningen. Härutöver övades svenskt värdlandsstöd i det att tio nationer deltog med sammanlagt 2 000 befäl och soldater.

Inom ramen för försvarsmaktsbeslutet noteras stora materielbehov som pansarfordon, omsättning av basal utrustning, JAS Gripen version E samt en ny ubåtsgeneration.

Internationella arenan

Sverige kommer även i framtiden att vara en aktiv aktör på den internationella arenan, genom medverkan i FN, landets partnerskap med NATO och inte minst inom ramen för olika EU-projekt. Härutöver tillkommer nordiskt samarbete, tydligast med Finland. I övrigt finns olika samarbetsprojekt med USA, Storbritannien, Polen, Tyskland och Danmark.

Civilt försvar

Aktiveringen av totalförsvarets civila delar kommer inte rakt över att genomföras som en kopiering av det gamla civilförsvaret, även om vissa delar alltjämt kan vara relevanta. Aktuella nationella frågeställningar utgörs beredskapsgrader för folkförsörjningen och hur detta ska lösas i en värld av helt nya företagskonstellationer.

Utredningar

Slutligen redovisade Jan Salestrand vilka olika utredningsprojekt som pågår. Framtagande av utredningsdirektiv till försvarsberedningen inför försvarsbeslut 2020-2025. Rapport om fortsatt utveckling av totalförsvaret. Slutbetänkande 2019. Materielförsörjning klart 2020. Särskilt noteras tillsättandet av en parlamentarisk utredning om frågan kring regeringsmakten kontra det kommunala självstyret baserat på händelserna kring Nordstreams önskan att använda sig av kommunal hamnar i Sverige.

Salestrand 1 
Jan Salestrand i frågestund med intresserade åhörare efter föredraget.

Salestrand 2 
Soldathemmet i Skövde fyllt av åhörare.

Salestrand 3 
Jan Salestrand redogör för det dagsaktuella läget.

Sidan publicerad/ändrad 2017-11-10 kl. 18:33 av Leif Wetterlid.