Ordförandebyte i Försvarsutbildarna

Överlämning av ordf.klubba

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund har genomfört sin förbundsstämma. Vid stämman avgick förbundsordförande Fredrik Ståhlberg och efterträddes av Bengt Alexandersson. Bengt Alexandersson är tillträdande chef för Skaraborgs regemente och Militärregion väst.

Fredrik Ståhlberg avtackades av sin efterträdare med förbundets Hederssköld. I tacktalet noterades det goda förhållande som rått mellan Försvarsutbildarna och regementet/militärregionen och det engagerade sätt som förbundsordföranden lett förbundets verksamhet under de gångna åren.

I övrigt förflöt stämman planenligt. Verksamhetsberättelse och resultaträkning godkändes och fastställdes, varefter förbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsåret 2016 har präglats av en omfattande verksamhet i form av fyra genomförda uppdrag i form av kurshelg för den som vill prova på om försvaret är ett framtidsyrke och en kombattant kurs för civilanställd personal vid regementet. Härutöver har förbundet genomfört fem kvalificerade försvarsupplysningar med teman som hotbild, ledning och Försvarsmaktens framtida personalförsörjning. Ungdomsverksamheten är sakta men säkert ökande. Förbundet har engagerat soldatprov, repetitionsdag i sjukvård samt tävling i pistolskytte och luftgevär.

Förbundets ledning utgörs av Bengt Alexandersson, förbundsordförande, hans Ingbert vice förbundsordförande, lars Westerström förbundskassör och Fredrik Holmkvist förbundssekreterare. Förbundsstyrelsen i övrigt utgörs av Hans Ingbert förbundsstyrelseordförande, ledamöterna Bengt Andersson, Ive Palmborg, Sara Hardingz och Leif Wetterlid samt ersättarna Magnus Lundell, Magnus Ingvarsson (nyval), Eleonora Ingmarsson och Jörgen Öberg.  

Vid stämma uppmärksammades följande för sina insatser Bengt Andersson Svenska Försvarsutbildningsförbundets Kgl. silvermedalj, Patrik Jonsson Skaraborgs Försvarsutbildningsförbunds silvermedalj, Sara Hardingz Skaraborgs Försvarsutbildningsförbunds hedersjetong i guld, Soldathemmet i Skövde Skaraborgs Försvarsutbildningsförbunds hederssköld och Fredrik Ståhlberg Skaraborgs Försvarsutbildningsförbunds hederssköld.

Avgående förbundsordföranden genomförde avslutningsvis ett försvarsupplysningspass. Inledningsvis vändes fokus mot omvärlden och den osäkerhet som råder beträffande framtiden. Bedömningen är att vi sannolikt kommer att bli överraskade. Som exempel på händelser som världen inte bedömt skulle inträffa anfördes Brexit, massflyktsituationen, IS aktiviteter och situationen i Ukraina och den gränsöverskridande annekteringen av Krimhalvön.

I svenskt närområde kan noteras ökad övningsaktivitet. All övningsverksamhet kan innebära risk för omedvetna incidenter som kan leda något annat. Vidare pågår över tid informationskrigsföring eller med annat uttryckssätt påverkansoperationer eller asymmetrisk krigsföring. Här kan nämnas olika former av diplomatiska påtryckningar och påverkan genom ombud, exempelvis i form av artiklar och olika former av elektroniska medier. Vidare noteras vad som kan vara test av svensk förmåga där ett nyligen inträffat mastbrott skulle kunna vara ett sådant.

Svenska försvaret ska vara konfliktförebyggande/avskräckande, kunna vina tid genom att skapa handlingsfrihet, konfliktvinnande tillsammans med andra parter, samt en uttalad ambition att undvika att förlora en väpnad konflikt. Sammanfattningsvis; tröskeleffekt, tillgänglighet och trovärdighet.

Bengt Andersson får medalj Patrik Jonsson får medalj

Sara Hardingz får medalj Ståhlberg får förbundets sköld av Alexandersson

2017 års mpristagare i förbundsmästerskapen

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-29 kl. 21:20 av Leif Wetterlid.