Förbundet representerat vid årets riksstämma

Årets riksstämma gick av stapeln helgen den 10 – 11 juni. Stämman genomfördes på Försvarsutbildarnas Gotland kursgård på Fårö.

Förbundet representerades av förbundskassör Lars Westerström och förbundssekreterare Fredrik Holmkvist. I kraft av ledamot av överstyrelsen deltog även förbundsstyrelsens ordförande Hans Ingbert.

Stämman inleddes traditionsenligt med konsert framförd av Lunds Hemvärnsmusikkår. Ordförandens öppningsanförande föregicks av att Försvarsutbildarnas igenkäningssignal blåstes på trumpet.

Försvarsutbildarnas ordförande, Lars Frisk, berörde i sitt anförande såväl förändrad hotbild som Försvarsutbildarnas möjligheter att bidra till den samlade totalförsvarsförmågan.

Härefter skedde en presentation av det senaste rikstäckande förbundet, nämligen Förbundet för Militära själavårdare. Anförandet hölls av förbundets ordförande Mats Norrman. Förbundet organiserar inom sig regementspastorer, insatsorganisationens själavårdare samt hemvärnets fältpastorer.

Det tredje anförandet hölls av arméchefen Karl Engelbrektson, vilken betonande Försvarsutbildarnas nuvarande uppgifter och troliga tillkommande då totalförsvaret nu återtar förmåga inom ramen för ett nationellt försvar. Karl Engelbrektson är också Försvarsmaktens representant i Överstyrelsen. För sina insatser till Försvarsutbildarnas fromma tilldelades han Försvarsutbildarnas förtjänsttecken i guld.

Härefter inleddes själva stämmoförhandlingarna, vilka godkändes verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse. Överstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Överstyrelsens ordförande tog i sin redovisning ansatsen i en tillbakablick på de senaste tio åren. För tio år sedan stod förbundet näst intill utan utbildningsuppdrag. Överstyrelsen tog då ett beslut att sträva efter att bli en avtalsorganisation och uppdragsutbildningsorganisation samt en organisation som verkar över hela hotskalan (kris krig) samt bedriver totalförsvarsupplysning och ungdomsutbildning. Överstyrelsens ordförande kunde konstatera att förbundet utvecklats till en avtalsorganisation med uppdrag för Försvarsmakten (främst hemvärnet) och det civila krishanteringssystemet. Härutöver har tillkommit andra utbildningsuppdrag som GU-F, Military Weekend, Armékurs ungdom samt För din säkerhet. Sammanfattningsvis håller Försvarsutbildarna på att hitta sin nisch och är även berett att utveckla den samma genom att ta på sig ytterligare uppdrag.

Under ag ett inleddes också utskottsarbetet med behandling av överstyrelsens propositioner och medlemsförbundens motioner. Vid de fortsatta stämmoförhandlingarna konstaterades att stämman beslutade i enlighet med överstyrelsens beslutsförslag. Det kan noteras att numera är ett grundkrav att förtroendevald funktionär också ska inneha medlemskap i Försvarsutbildarna. Stämman fattade också beslut om en ny reviderad och ändamålsenlig verksamhetsidé.

Också valen till Överstyrelsen följde valberedningens förslag. Det noteras dels att förbundsstyrelsens ordförande Hans Ingbert fick förnyat förtroende för en tvåårsperiod och att ny ersättare invaldes i överstyrelsen. Han heter Lars Ålander och har sin hemvist i Bohus Dal försvarsutbildningsförbund.

Utöver förhandlingar redovisade under dag två överste Mattias Ardin Hemvärnsutredningens överväganden. Hemvärnsutredningen har tagit sikte på åren 2020-2025 och haft utgångspunkten att hemvärnet i den förändrade omvärldshotbilden ska vara tillgängligt, har en folkförankring och personalen alltjämt frivillig (ej anställd i Försvarsmakten). Vidare finns en tanke kring att förmågan till stöd till samhället ska öka.

Andra frågeställningar som berörts utgörs av en ev. utökning av utbildningstiden för delar av hemvärnet och om fyra dygnskontrakten ska finnas kvar. Vidare har den s.k. gråzonproblematiken behandlats. Konceptet som utredningen fastnat kring är skydd av befolkning, skyddsobjekt och slagkraftigt. Fokus ställs mot förmåga till skydd av objekt och med hänsyn till det antalet objekt kan ändring av fokus från pluton till grupp komma att ske. Möjligheterna att utöva övervakning med stöd av UAV har beaktats.

Avslutningsvis noteras den närmast otroliga hemreseväg som förbundets medlemmar erhöll; buss från Fårö till Visby, flyg till Arlanda, flyg till Landvetter, landsvägsbuss till Jönköping samt tåg till Skövde. Den samlade restiden uppgick till ca elva timmar.

Riks18
Förbundssekreteraren och förbundsstyrelseordföranden flankerar arméchefen Karl Engelbrektson.

Riks19
Försvarsutbildarnas sköld med de svenska fanorna som bakgrund.

Riks20
Delar av Lunds hemvärnsmusikkår underhåll.

Riks21
Förbundets presidie med tillsammans med generalsekreteraren Bengt Sandström

Sidan publicerad/ändrad 2017-06-18 kl. 20:41 av Leif Wetterlid.