Rikshemvärnschefen besökte Skaraborg

20160201-Roland E-2

Försvarsutbildarna Skaraborg har haft besök av rikshemvärnschefen Roland Ekenberg. Han talade om hemvärnet i det nya försvarsbeslutet.

Inledningsvis konstaterade rikshemvärnschefen att hemvärnet nu är ett förband med egen rörlighet, längre övningstid och med betydligt lägre medelålder (ca 40år) än som var fallet under kalla kriget. Utöver personal som tidigare fullgjort värnplikt sker numera direktutbildning mot placering som hemvärnssoldat.

Hemvärnet har tillförts ny materiel och i kombination med förändrat och utökat utbildningssystem skall nu betraktas som förband med hög kvalité. Hemvärnet utgör i dag 46 % av personalnumerären i den svenska krigsorganisationen.

Demokratisk rörelse

Genom sitt medinflytandesystem och den personkontroll som genomförs av sökande till hemvärnet säkerställs hemvärnsrörelsens demokratiska förankring. På samtliga nivåer i hemvärnet finns förtroende valda råd. Vart annat år samlas företrädare för samtliga hemvärnsförband till rikshemvärnsting.

Hemvärnet inkallas för plikttjänstgöring (hemvärnsberedskap och hemvärnslarm) efter beslut av regeringen.

Kvalificerade uppgifter

Hemvärnsförbanden av i dag utbildas och tränas för uppgifter att skydda betydelsefulla anläggningar som baser för flygvapnet och marinen, bevaka olika civila och militära skyddsobjekt, genomföra ytövervakning samt stödja samhället vid exempelvis eftersök, skogsbränder och andra kriser.

Ett utredningsförslag föreligger at plikttjänstgöring även skall kunna nyttjas vid stora samhällskriser (större än stormen Gudrun och skogsbranden i Västmanland).

Utbildning

Insatssoldater genomför årligen åtta kontrakterade dygn i form av krigsförbandsövning och särskild övning förband. Härutöver tillkommer särskilda övningar för befäl och kompletterande utbildningar för förbanden.

Hemvärnet rekryteras lokalt. För en person som inte tidigare genomfört någon form av militär grundutbildning genomför i dag en fyra månader lång grundläggande militär utbildning., vilken påbyggs med olika långa befattningsutbildningar för gruppchef, plutonsignalist, skarpskytt, stridssjukvårdare med flera.

Ny förbandkloss

Hemvärnet är under tillförande av en ny förbandskloss i form av fyra granatkastarplutoner. Dessa plutoner står till militärregionerna förfogande.

Försvarsutbildarna och andra frivilligorganisationer

De frivilliga försvarsorganisationerna personalförsörjer ca 25 % av den totala personalvolymen i hemvärnsförbanden. De genomför en grundläggande soldatutbildning för

specialister i hemvärnet om tre veckor. Utbildningen följs härefter av specialistutbildning inom valt kompetensområde. Försvarsutbildarna ansvarar för rekrytering och utbildning av sjukvårdare och CBRN-förbundet för utbildning av CBRN-specialister. Frivilligorganisationerna utbildar piloter, signalister, kockar, stabspersonal och fordonsförare för hemvärnet.

20160201-Roland E-3

Sidan publicerad/ändrad 2016-02-06 kl. 16:54 av Leif Wetterlid.