Svenska Försvarsutbildningsförbundet har genomfört årets Riksstämma

Riksstämman detta år genomfördes vid Försvarsutbildarnas kursgård i Tylebäck utanför Halmstad.

Försvarsutbildarnas Riksstämma öppnades av avgående ordföranden Bengt Jerkland. Bengt talade om den oroande omvärldsutvecklingen med ett oförutsägbart Ryssland och flyktingströmmar från krigshärdarna i bland annat Syrien och Irak.

Bengt tog även upp Försvarsutbildarnas positiva resultat med bland annat 46 000 genomförda utbildningsdagar och de nya verksamheterna; Military Camp för de som vill prova på om militäryrket är något för dem, temaläger för ungdomar och medlemsutbildningen För din säkerhet

Stämman var mycket välbesökt och innehöll förutom de rent formella förhandlingarna en rad intressante föredrag, bl.a. från rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och Mats Klintäng chef sektion J9 vid Högkvarteret Criscoms ordförande Anders Gummesson uppmärksammade veterandagen och alla de som tjänat freden på internationella uppdrag över hela världen.

Försvarsutbildarnas riksstämmor har regelmässigt även arbetande inslag, så också i år. Stämmodeltagarna indelades i sex utskott, för att dels belysa de två inkomna motionerna samt behandla de av överstyrelsen bedömt viktiga frågorna om medlemsrekrytering, medlemsvård, instruktörsbemanning och sist men inte minst hur nya medlemmar kan lockas att bli funktionärer. Motionerna behandlade dels frågan om möjlighet att rösta på förbundsstämmor utan att själv vara närvarande och dels frågan om höjning av instruktörsarvodet som legat på samma nivå sedan början av 1990-talet. Överstyrelsen hade i sitt yttrande bedömt frågorna som så angelägna att de bör bli föremål för fortsatt utredning. Riksstämman gick helt på Överstyrelsens linje. Flera konkreta förslag på handlingsalternativ beträffande rekrytering, instruktörsutbildning och framtidens funktionärer redovisades.

Lars Frisk valdes till ny ordförande för Svenska Försvarsutbildningsförbundet efter Bengt Jerkland som avböjt omval. Lars Frisk har lång karriär bakom sig inom Försvarsmakten.

Skaraborg representerades av förbundskassören Lars Westerström och förbundsstyrelseledamoten Sara Hardingz. Skaraborgs förbundsstyrelseordförande, Hans Ingbert, deltog också i riksstämman utifrån sitt uppdrag som ledamot av Överstyrelsen.

Rikstämma1
Avgående riksordföranden Bengt Jerkland avtackas för mångårigt
förtjänstfullt arbete av Överstyrelsens ordförande Bertil Garpland.

Riksstämma2
Avgående riksordföranden Bengt Jerkland i samspråk med en nyvalde
ordföranden Lars Frisk och rikshemvärnschefen Roland Ekenberg.

Foto: Per Klingvall 

Sidan publicerad/ändrad 2016-06-13 kl. 20:41 av Leif Wetterlid.