Årets rikskonferens avslutad

Försvarsutbildarnas årliga rikskonferens är avslutad. Konferensen hölls på Försvarsutbildarnas kursgård i Höllviken (Falsterbo). Flera aktuella frågeställningar behandlades. Förbundet representerades av förbundskassören Lars Westerström och förbundsstyrelseledamoten Bengt Andersson.

Förbundskort och verksamhet

Konferensen inleddes med kansliets avdelningars avrapportering om verksamhetsläget. Överstyrelsens ordförande framhöll vid ett flertal tillfällen det angelägna i att förbunden för sin verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning använder sig av de utsända mallarna i form av förbundskort. Skaraborgsförbundet kommer att ta till sig detta. Överstyrelsens ordförande framhöll vid ett par tillfällen att skaraborgsförbundet var ett föredöme i att producera verksamhet, såväl i form av uppdrag (exempelvis Military Weekend) som i att ta till sig möjligheterna att ansöka om att få genomföra programpunkter på centralt anvisade pengar av Svenska Försvarsutbildningsförbundets egna medel. Förbundets kvalificerade försvarsupplysningar uppmärksammades också.

Kansliet jämte berörd ÖS-kontaktledamot erbjuder sig vidare att möta respektive förbundsstyrelse under en vardagskväll för att diskutera möjligheter i verksamheten. Förbundsstyrelsen avser att behandla frågan vidare.

Bemanningsuppdraget

Det noteras bra inflöde beträffande sökande till utbildningsplatser för avtalsbefattningar. För närvarande går det två till tre sökande per utbildningsplats. Det råder alltjämt viss regional obalans avseende tillgång på utbildade hemvärnssjukvårdare och nyrekrytering av hemvärnssjukvårdare.

En befattning som informatör (Crsicom-förbundet) bedöms komma att tillföras hemvärnsbataljonernas stab.

Kombattantkurs

Nytt uppdrag är att genomföra kombattantkurs för civil krigsplacerad personal vid olika förband. Frågan är för närvarande aktuell vid P4. Utbildningen omfattar tre arbetsdagar (vardagar) och omfattar militärt uppträdande, uniformsbestämmelser, sjukvård, CBRN-skydd med mera.

Försvarsmaktens information

Stefan Hallén representerade Högkvarterets frivilligavdelning. För närvarande genomförs en ledningsutredning i syfte att stärka Försvarsmaktens ledningsförmåga, tillgodose behovet av robusthet, medge ökad decentralisering samt erhålla god ekonomisk styrning och uppföljning. Produktionsledning och insatsledning sammanförs till en nivå under ledning av en stridskraftchef.

En trolig utveckling är att de regionala staberna skiljs från förbanden. Vidare är avsikten att ledningsplatser i framtiden ska ha fortifikatoriskt skydd. Översyn av ledningsproblematiken kring återmilitariseringen av Gotland pågår också.

Marksäkerhetsordern

En översyn av arbetsmiljöansvaret har utmynnat i marksäkerhetsordern 2016. Det konstateras att verksamhetsansvaret (arbetsgivaransvaret och arbetsmiljöansvaret) åvilar den frivilligorganisation som genomför verksamhet. Viss osäkerhet råder om det föreligger skillnader i ansvarsfrågan när verksamhet genomför på Försvarsmaktens anläggningar och när den genomförs helt i förbunds (förenings) regi och i civil terräng och i civila lokaler. Det här är en mycket viktig fråga som förbundet måste hantera i närtid. Frågan berör instruktörer, deras kompetens och de riskbedömningar som ska göras före verksamhetens genomförande. Sannolikt måste den bedömningen göras av förbundsstyrelsens ordförande personligen vid varje enskilt tillfälle. Rekommendationen är att sluta lokala överenskommelser mellan berörd frivilligorganisation och respektive förband samt att utse en kvalitetssamordnare vid förbundet.

Prioriterade uppgifter för frivilligorganisationerna

Enligt högkvarteret är det följande uppgifter som är prioriterade (och endast de) från högkvarterets sida (i prioritetsordning):

·         Grundutbildning (GU-F och avtalsutbildning)

·         Instruktörsutbildning

·         Utveckling av frivillig försvarsverksamhet

·         Ungdomsverksamhet

Noteras att kompetensbehållande utbildning för närvarande är oprioriterad. Sådan utbildning kan genomföras genom uppdrag från respektive förbands egna medel, men finansieras inte via Högkvarteret. Viss sådan utbildning kan också genomföras på egna medel.

Avslutningsvis uppmanas frivilligorganisationerna att inte återkomma med förslag på utbildningar som Försvarsmakten en gång redan lyft ut.

På gång bedöms ytterligare 1 500 X-befattningar (bemannas av avtalsorganisationer) tillkomma i det nya personalförsörjningssystemet. Exakt vad det kan komma att innebära för Försvarsutbildarnas del är för närvarande oklart. Befattningarna avser sådan där GU-F i kombination med befattningsutbildning bedöms vara tillfyllest.

Workshop

En stor del av konferensen ägnades åt att samtliga förbundsrepresentanter besökte olika workshops för information om ÖS-anvisningar, administrativa rutiner, civila uppdrag, betalningsprocessen, planering av HLR-utbildningar samt utbildningsuppdrag, medlemsaktiviteter och likande.

Sammanfattningsvis var det samlade intrycket att årets centrala höstkonferens var en mycket givande konferens.

Skäggen 
Överläggning mellan Kay Rönn Hallandsförbundet och Bengt Andersson Skaraborgsförbundet.

Representanter 
Fr v: förbundskassör Lars Westerström, regional utbildningsledare Ulf Hammarlund, Överstyrelsens ordförande Bengt Garpland, överstyrelseledamoten Hans Ingbert och Bengt Andersson ledamot förbundsstyrelsen.

Sidan publicerad/ändrad 2016-11-06 kl. 21:59 av Leif Wetterlid.