Kombatantutbildning för civilanställda inom Skövde garnison

Skaraborgs regemente uppdrog åt Försvarsutbildarna att genomföra en tredagars kombattantutbildning för civilanställda under vecka 48. Bakgrunden är att Försvarsmakten - på grund av det förändrade säkerhetsläget och en förändrad inriktning - numera krigsplacerar även civilt anställda i krigsförband.

Kursen innehöll inte någon vapenutbildning, utan beväpning sker eventuellt i ett senare skede efter kompletterande utbildning. I stället syftade kursen till att ge deltagarna kunskap om totalförsvaret, Försvarsmaktens värdegrund, folkrättsliga regler och färdigheter i att uppträda som icke-stridande i ett militärt förband. Därför har exercis, uniformsbestämmelser och fysisk träning också ingått i kursen. Dessutom har sjukvårds- och CBRN-moment ingått, däribland täthetsprov med skyddsmask.

Kursen hade 18 elever och leddes av kurschef Claes-Åke Henricsson med stöd av kursadjutant/allmäninstruktör Jörgen Öberg. Sjukvård respektive CBRN sköttes på ett kompetent sätt av instruktörerna Pär Jacobsson, Per Nyström, Nalle Johansson samt Fredrik Ekskog.

blodsvep

fria_luftvagar

tourniquet_instr

tourniquet_elev_instr

tathetsprov

sanering

cbrn_ok

Sidan publicerad/ändrad 2016-12-06 kl. 20:56 av Leif Wetterlid.