Försvarsutbildarna deltog vid bataljonschefsbyte

Chefer 39
Pågående och avgående bataljonscheferna flankerade av Chefen skaraborgsgruppen och regementschefen.
Avgående bataljonschefen med sin minnestavla.


Försvarsutbildarna deltog med fanbärare i samband med bataljonchefsbyte vid en av Skaraborgs hemvärnsbataljoner. Avgående bataljonschef överlämnade bataljonens tretungade fana till chefen Skaraborgs regemente, vilken i sin tur överlämnade fanan till pågående bataljonschef. I och med detta hade bataljonen erhållit en ny chef. Som en synbar gåva för förtjänstfullt arbete som bataljonschef erhöll den avgående chefen en tavla av regementschefen.

Chefsöverlämnandet genomfördes i samband med bataljonsuppställning efter det att bataljonens insatskompanier genom sin årliga SÖF (Särskild övning förband). Övningen sammanfattades av avgående bataljonenschefen med orden ”mycket väl genomfört´”.

Bataljonsuppställningen inleddes med att Hemvärnsmusikkåren Skaraborg genomförde ett mindre konsertprogram, varefter bataljonens fältpastor höll korum i vilket han knöt an till de mångåriga traditionerna kring ett chefsöverlämnade.

Chefen Skaraborgs regemente kallade härefter fram stabschefen tillika förbundsstyrelsens ordförande för att motta den bärbara utmärkelsen Fo35-medaljen för sitt arbete till hemvärnet i Skaraborgs fromma. Härefter skedde befordringar av ett antal hemvärnsbefäl, varvid kan nämnas förre förbundssekreteraren, bataljonskvartersmästaren, vilken nu kan titulera sig kapten i hemvärnet. Ytterligare två medlemmar i förbundet har befordrats och kommer att erhålla sin utnämning vid senare tillfälle. En hemvärnsplutonchef befordrades till fänrik i hemvärnet.

Utöver hemvärnets fanor hedrades ceremonin med fanbärare från Försvarsutbildarna och Bilkåren.

Hela programmet avslutades med att regementschefen beordrade musikkåren att spela regementets marsch.

Fanborg
Försvarsutbildarnas fana ingick i fanborgen.

Avlämning
Avgående bataljonschefen förbereder avlämning till chefen P4.

Korum 1
Bataljonen uppställd för korum med cheferna i spetsen.

Korum
Fältpastorn genomför korum.

Fanöverlämning 2
Pågående bataljonschef tar emot fanan från chefen P4.

Medaljör och befordrade
Medaljör och befordrade inramade av Chefen Skaraborgsgruppen och Chefen Skaraborgs regemente.

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-03 kl. 21:11 av Leif Wetterlid.