Årets rikskonferens genomförd i Ånn

Försvarutbildarna Skaraborg har deltagit den årliga höstkonferensen som arrangeras av det centrala kansliets personal och med generalsekreteraren i spetsen som sammanhållande och moderator.

Från förbundet deltog förbundskassören Lars Westerström och förbundsstyrelseledamoten Eleonora Ingmarsson. Förbundets styrelseordförande Hans Ingbert deltog i konferensen i sin roll som ledamot i Överstyrelsen.

Uppdrag

Inför kommande år planeras 47 Military Weekend att genomföras, varav 39 i Försvarsutbildarnas regi. Skaraborgsförbundet kommer att tilldelas ett antal sådana. Vidare fördelas ett antal kurser GU-F (Grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal) ut på förbunden. Troligen svarar Bilkåren för den GU-F som planeras för Skövde. Från och med nästa år ersätts den lokala antagningsprövningen av ett utbildningsval som gäller in till dess vederbörande genomgått samtliga utbildningar och tecknat ordinarie avtal med Försvarsmakten.

Ny sjukvårdsfilm

En ny sjukvårdsfilm som beskriver hela omhändertagandekedjan har framtagits. Den finns på Youtube och det rekommenderas att alla studerar den.

Avtalsuppfyllnad

Dessvärre når inte förbundet upp till sin målsättning avseende rekrytering av hemvärnssjukvårdare. Avsikten var att få fram fyra nya sjukvårdare till de hemvärnsbataljoner som verkar inom Skaraborg. Särskilt i de västra delarna är läget bekymmersamt. Endast tre blivande hemvärnssjukvårdare är under utbildning. Det är alla medlemmars ansvar att efter bästa förmåga bidra till avtalsrekryteringen. Utöver sjukvårdsuppdraget skall Försvarsutbildarna bemanna 36 avtal till pionjärplutoner, 14 till TOLO och 76 till CBRN-befattningar.

Nijmegen

Inför 2016 kommer uttagning att ske utifrån principen först till kvarn får först mala. Det gäller således att vara snabbmed anmälningen!

Ungdomsutbildning

Försvarsmakten har tagit fram ett utkast till inriktningsbeslut rörande försvarsungdomsverksamhet. Det förslås förändring i åldersläget till från 15 år till vederbörande fyller 19 år (ingen ungdom efter fyllda 19 år). Det betonas förståelsen för samhällets normer och värderingar. Automatvapen föreslås utgå helt i ungdomsverksamheten. Endast skjutning med gevär 22 long blir kvar. Vissa förändringar i utbildningsgången för ungdomsledare kan också komma. Ungdomsutbildningen ges en tydligare inriktning mot prova på och orienteras om i stället för utbildas till.

Nyheter i Försvarsutbildarnas anvisningar rörande ungdomsverksamheten återfinns i Handboken kapitel 2.3 på intranätet.

Rekrytering

Lägsta ålder för målgruppen rekrytering till försvarsmakten är 18 år. För att nå Försvarsutbildarnas rekryteringsmål behövs en nationell rekrytering av ca 3 000 medlemmar på årsbasis. Aktiva medlemmar fördelar sig ungefär enligt följande: militära avtal 1006, civila avtal 600, Military Weekend 1200, För din säkerhet 400-500, ungdomar 800, kurser (centrala och regionala) 1500 samt Military Camp 200-300. Bidra på bästa sätt till en lyckad rekrytering under året och särskilt under 2016!

Bedömningen är att framgent kommer tidvisanställda gruppchefer och soldater samt totalförsvarspliktige gruppchefer och soldater att utgöra en målgrupp för Försvarsvarsutbildarna. Förbundet avser genomföra riktade rekryteringsaktiviteter mot dessa målgrupper. Sådan rekrytering sker i nära samverkan med berörda regementen.

Civila avtal

De civila avtalen utgörs av kommunikatörer till olika myndigheter (Criscom) och ett antal uppdrag för bemanning av länsstyrelser staber (alla länsstyrelser har inte sådana uppdrag).

För din säkerhet

Ett nytt koncept har tagits fram för temat ”För din säkerhet”. Förbunden uppmuntras att ta fram informatörer (tre dagars utbildning) och utbildningar i förbundens regi. Medel för dessa utbildningar kan äskas från kansliet centralt. Avsikten är att förbundet skall försöka genomföra minst en sådan utbildning under 2016. Utbildningen vänder sig såväl mo medlemmar som mot allmänheten.

Medlemsaktiviteter

Från och med 2016 finns möjlighet att genomföra olika medlemsaktiviteter med stöd av Försvarsutbildarnas centralt förvaltade egna medel. Antalet sådan aktiviteter kan uppgå till mellan två och fyra per förbund. Skaraborgsförbundet överväger att genomföra kompetensövning riktad mot GSST/GSSP personal, sjukvårdstjänst D-HLR, soldatprov och folkrättskurs. Förbundet avser självklart att genomföra några aktiviteter på förbundets egna medel även under 2016. Det finns således möjligheter till ytterligare aktiviteter för medlemmarna Skaraborgsförbundet under kommande år.

Sidan publicerad/ändrad 2015-12-06 kl. 12:39 av Leif Wetterlid.