Repetitionskurs sjukvårdstjänst

Årets sjukvårdskurs, den s.k. Märkesdagen, är genomförd. Samtliga deltagare kunde godkännas. Proven omfattade HLR, omhändertagande av luftvägshinder och placering av medvetslös, åtgärder vid stora blödningar och stridsskador, förbandsläggning, helkroppsundersökning samt teoretiskt prov.

Ändrad deltagargrupp

Det kan noteras att en förskjutning har skett i målgruppen för repetitionskursen. Ursprungligen utgjordes de flesta deltagarna av hemvärnssjukvårdare. Sedan några år tillbaka är deltagarna till sin huvuddel hemvärnssoldater från närliggande hemvärnsbataljoner. Repetitionskursen moment bedöms väl svara mot de krav på kunskap i sjukvård som ställs på enskild soldat i hemvärnsförband och för den delen också i insatsförbanden.

Instruktörer

Provstationerna genomfördes på ett utmärkt sätt med bistånd av förbundets egna funktionärer och en ambulanssjuksköterska.

Deltagarna uttryckte avslutningsvis ett önskemål om att det tas fram en övningsbank att användas av hemvärnsförbandens sjukvårdsgruppchefer som bakomövningar att genomföra då delar av förbundet genomför det kända övningspasset ”väntan”.

Sidan publicerad/ändrad 2015-12-06 kl. 12:45 av Leif Wetterlid.