Förbundsstämma med Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund

Försvarsutbildarna Skaraborg har genomfört förbundsstämma 2015. Förbundet kan se tillbaka på ett aktivt verksamhetsår och go tillgång på kompetenta förbundsfunktionärer.

Verksamhet

Förbundet har genomfört samtliga planerade aktiviteter; såväl de som genomförs på statliga uppdragsmedel som de som genomförs på egna medel. Bland de statliga uppdragen noteras medverkan i genomförande av Grundutbildning för Frivilliga (GU-F), två Military Weekend (pröva på helg för intresserade av Försvarsmaktens olika verksamhetsgrenar) och en instruktörskurs markstrid.

Bland egenfinansierad utbildning noteras sjukvårdstjänst, soldatprov, nationaldagsfirandet samt markörstyrka till en ledningsövning arrangerad av Militär region Väst.

Härutöver har bedrivits olika former av tävlingsverksamhet, främst skytte.

Under året har försvarsupplysningarna lockat ett oväntat stort antal besökare totalt 380 deltagare. En försvarsupplysningskurs på tema insatsorganisationens strid har genomförts samt två uppskattade föredrag om ryska elitförband och det aktuella säkerhetsläget i Ryssland. Förbundet har också genomfört FÖRSVARSFORUM till sammans med Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Allmänna Försvarsföreningen.

Ungdomsverksamhet har bedrivits under året. Förbundsstyrelsens slutsats är att, även om ungdomsavdelningen är aktiv och har kompetenta ledare finns en rekryteringspotential inför framtiden.

Ekonomin är i balans och verksamheten på egna medel visar på ett överskott.

Utmärkelser

Svenska Försvarsutbildningsförbundet har tilldelat övlt Nils-Erik Försvarsutbildarnas förtjänsttecken i gul, Förbundets ordförande har beslutat tilldela Susanne Klaar Bilkåren, Lennart Stenström Skaraborgsgruppen, Fredrik Ståhlberg P4, Leif Wetterlid förbundsstyrelsen och Pär Bladh förutvarande förbundssekreterare, förbundets silvermedalj.

Valen

I stort sett blev det omval på samtliga funktionärer; förbundsordförande Fredrik Ståhlberg, vice förbundsordförande Hans Ingbert, förbundskassör Lars Westerström, förbundssekreterare Fredrik Holmkvist, ledamöter Leif Wetterlid, Ive Palmborg, Bengt Andersson, Sara Hardingz, ersättare Magnus Lundell, Eleonora Ingmarsson, Per Nilsson (nyval) och Jörgen Öberg.

Avslutning

Förbundsstämman avslutades med att medaljören tillika chefen Skaraborgsgruppen höll försvarsupplysning med tonvikt på aktualiteter inom hemvärnet. Han berörde även specifikt de uppdrag som ges till frivilligorganisationer i allmänhet och Försvarsutbildarna i synnerhet.

 

Årsmöte 2015

Chefen Skaraborgsgruppen, Nils-Erik Nilsson,  tilldelas Centralförbundets förtjänsttecken i guld av vice förbundsordföranden.

Årsmöte 2015-2

Ordföranden i Skaraborgs Bilkår tilldelas förbundets silvermedalj.

Årsmöte 2015-3

Samtliga vid förbundsstämman närvarande medaljörer: Nils-Erik Nilsson, Susanne Klaar och Leif Wetterlid, tillsammans med vice förbundsordföranden Hans Ingbert.

Årsmöte 2015-4

Samlad bild på årets pristagare i förbundet tävlingsverksamhet.

Sidan publicerad/ändrad 2015-04-06 kl. 18:02 av Leif Wetterlid.