Försvarsinformation på Markstridsskolan

Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund genomförde den 14 februari ett studiebesök vid Markstridsskolan i Skövde för sina medlemmar. Informationen leddes av chefen Markstridsskolan överste Ronald Månsson och överstelöjtnant Magnus Julihn.
Chefen MSS öv Månsson flankeras av Hans Ingbert från förbundet och övlt Julihn

Markstridsskolan bedriver verksamhet dels vid skolan i Skövde och dels vid utbildningsanläggningen i Kvarn i Östergötland. MSS leder, samordnar och genomför utveckling av markstridsfunktionens krigsförband. Fokus är riktad mot utveckling av krigsförbanden och dess förmågor. Utvecklingsprocessen är inriktad mot studier (bl a förutsättningarna för en gemensam nordisk brigad), förbandsutveckling, metodutveckling samt materielutveckling.

Förbandsutvecklingen omfattar mekaniserade bataljoner, lätta mekaniserade bataljoner, lätta bataljoner och stridsvagnskompanier. Inom ramen för metodutvecklingen sker utarbetande av olika reglementen och andra publikationsarbeten inom armén. Materielutvecklingen omfattar dels utveckling av befintliga vapensystem, fordonssystem m.m. och dels framtagande av helt nya system och fordon för arméstridskrafterna.

Vid MSS genomförs såväl officersutbildning som utbildning av specialistofficerare samt olika yrkes och befattningsutbildningar. Utbildningsstödet utgörs bl.a. av anläggningar för ledningsträning och befattningsträning.

Sidan publicerad/ändrad 2013-02-23 kl. 17:29 av Jörgen Öberg.