Historik

En kort redogörelse om vår historia från starten.
Under 1860- talet lades grunden för det som idag kallas CFB, Centrala förbundet för Befälsutbildning, genom Skarpskytterörelsen. 1892 byter organisationen namn till Landstormen och blev då den organisation där ålderklasserna 33- 40 år kom att krigsplaceras i enlighet med den nya härordningen. Första Landstormsföreningen kom att bildas i Luleå 1905 och själva CFB 1912. Landstormen var det första som mobiliserades vid starten av första världskriget i augusti 1914. Grunden till dagens Lottakår lades också inom Landstormen 1924 då man skapade Föreningen Stockholms Landstormskvinnor. Under mellankrigstiden kom Landstormen att moderniserades och kvalitén höjdes betydligt från 1930- talet och framåt. När andra världskriget bröt ut 1939 var Landstormen återigen den organisation som fört kom att mobiliseras, denna gång bättre utbildad och förberedd. 1942 övergick Landstormens uppgifter som territorialförsvar på det nya frivilliga Hemvärnet och man övergick istället till den uppgift man har än idag, det vill säga vidmakthålla främst befäls kunskaper och vidareutbilda personal på uppdrag av Försvarsmakten. 1946 bytte man namn till FBU- Frivillig befälsutbildning.

Ungdomsutbildningen kom igång 1915 i Stockholm under namnet Landstormspojkarna och sattes i huvudsak upp för att vara måltrupp (B- styrka) åt Landstormsmännen. Verksamheten var bara öppen för pojkar och flickorna hänvisades till Landstormskvinnornas ungdomsverksamhet. 1945 överfördes ungdomsutbildningen på det nystartade Hemvärnet. Landstormspojkarna avvecklades helt 1948. Under slutet av 1950- talet och början av 1960- talet kom ungdomsverksamheten i CFB igång igen, under det namn det fortfarande har idag, FBU- Ungdom, men med en markant annan inriktning än under Landstormstiden. Hemvärnet driver än idag också ungdomsverksamhet under namnet Hemvärnsungdom.

1929 drogs verksamheten igång i Malmö under namnet U 51, Ungdomsavdelning 51. Startåret gör ungdomsverksamheten i Malmö till en av Sveriges äldsta. Under andra världskriget ansvarade Landstormspojkarna i Malmö för luftbevakningsstationer och ordonnanstjänst inom Luftvärnskompanierna. Utbildningen bedrivs varannan söndag och varje onsdag, vilket den fortfarande gör. 1948 avvecklades verksamheten och överfördes till Malmö Hemvärn. 1959 startades FBU- Ungdom åter igen i Malmö i Malmö FBU- förenings regi. Hemvärnet drev parallellt ungdomsverksamhet i Malmö under benämningen HV1100.

Den 1 juli 2002 beslutade man att slå samman de båda verksamheterna för att göra utbildningen med effektiv och kvalitativ. HV 1100 och Malmö FBU- Ungdom lades ned och bildade Malmö Skolkompani. Hemvärnet och FBU styr fortlöpande över Malmö Skolkompani. För Hemvärnet så är det Chefen Malmö hemvärnsbataljon och för FBU så är det Styrelsen/Föreningsordföranden som har ansvaret för Skolkompaniet.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:23 av System user.