Årsmöte

Härmed kallas alla medlemmar till föreningsstämma.

 

Föreningsstämman hålls Måndagen den 27 februari 2017 kl 1830 på

Hemvärnsgården, Getingevägen 13 i Lund.

 


Föredragningslista vid föreningsstämman 2017

 

 § 1 Val av ordförande vid stämman om föreningens ordförande är förhindrad att närvara.

§ 2 Val av två (2) justeringsmän.

§ 3 Fråga om föreningsstämman blivit behörigen kallad.

§ 4 Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2015

§ 5 Revisorernas berättelse.

§ 6 Fråga om balansräkningen kan fastställas.

§ 7 Fråga om föreningsstyrelsen kan beviljas ansvarsfrihet.

§ 8 Förslag som väckts av föreningsstyrelsen, ungdomsavdelningen eller enskild medlem.

§ 9 Val för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma av:

  1. ordförande i föreningen.

  2. ordförande i föreningsstyrelsen.

  3. föreningssekreterare.

  4. föreningskassör.

  5. utöver ovan nämnda ytterligare fyra (4) ledamöter i föreningsstyrelsen.

  6. två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter.

§ 10 Val för tiden t o m nästa ordinarie föreningsstämma av ordförande och två (2) ledamöter i valberedningen.

§ 11 Val för tiden t o m nästa ordinarie föreningsstämma av ledamöter jämte suppleanter till Skåne försvarsutbildningsförbunds stämma.

§ 12 Fastställande av summarisk inkomst- och utgiftsstat att gälla under nästa verksamhetsår.

§ 13 Fastställande av årsavgiften till föreningen för verksamhetsåret 2016

§14 Övriga frågor , Medaljering.

§15 Stämmans avslutning.

 


 


VI PÅMINNER IGEN OM MEDLEMSAVGIFTEN PÅ SEK 200:- SOM VI BER ER BETALA IN PÅ FÖRENINGENS

Postgiro 35724-4

Lunds Försvarsutbildningsförening

Lund 2016-02-07

 

STYRELSEN

 

Sidan publicerad/ändrad 2017-02-09 kl. 03:33 av Ulf Möller.