Lunds Försvarsutbildningsförening

Välkommen till Lunds Försvarsutbildningsförening

 

Lunds Landstormsbefälsförening bildades den 15 juli 1912 i samband med en kurs för 31 befälsuttagna män varav flera var överåriga. Initiativtagare till och förste ordförande i föreningen var kursledaren, förre forskningsresanden och förutvarande chefen för Herresta kompani vid Södra skåningarna, dåvarande befälhavaren för Lunds landstormsområde, majoren Sten Edvard Gleerup.

Sten Edvard Gleerup (1860-1928)

Sten Edvard Gleerup föddes den 13 Juni 1860 i Chicago, genomgick Lunds läroverk, avlade studentexamen 1878, officersexamen 1879 och utnämndes samma år, 19 år gammal,  till underlöjtnant vid Södra skånska infanteriregementet, och 1896 till kapten. Han inträdde 1883 i Kongostatens tjänst och blev 1884 chef i Kimpoko vid Stanley Pool. Sedan han där anlagt en ny station, blev han och löjtnant A. Wester i november samma år beordrade att förestå den yttersta, både viktigaste och farligaste stationen, Stanley Falls. Arabhövdingen Tippu Tip ville emellertid ostört härska i dessa trakter och fordrade stationens utrymmande. Wester lyckades dock slutligen komma på god fot med Tippu Tip, och stationen utvecklades allt mer under svenskarnas ledning.

Efter den stränga tjänstetidens slut mottog Sten arabhövdingens anbud att under hans beskydd ta hemvägen österut till Zanzibar, och sålunda blev Sten den åttonde europé och den dittills ende svensk, som korsat Afrika. Sten lämnade stationen i slutet av 1885 och framkom till Zanzibar i slutet av juni 1886. I Sverige får han sedan Nordstjärneorden av Kung Oscar II samt grundar Lunds Landstormsbefälsförening.

Detta blev på sin tid ganska omskrivet och finns bland annat nämnt i tidningen Dalpilen 15 oktober 1886.

 

Sedan dess har det hänt mycket, vi har bytat* namn två gånger, först i samband med försvarsbeslutet 1942 och landstormens ombildning till värnpliktsförsvar, då bytade vi namn till Lunds Befälsutbildningsförening och nu senast 2006 i samband med försvarets ombildning från ett invasionsförsvar till ett insats och yrkesförsvar då vi bytade namn till Lunds Försvarsutbildningsförening.

Under den tiden har två världskrig och ett kallt krig passerat.
Ett målmedvetet föreningsarbete har bedrivits till nytta för såväl Sveriges försvar som den enskilde föreningsmedlemmen. Vi vänder oss numera till alla som är intresserade av att utveckla sig inom Försvarsmakten eller av att stödja samhällets krishanteringssystem.
Tonvikten i den lokala föreningsverksamheten ligger på personlig färdighet och försvarsupplysning samt en omfattande ungdomsverksamhet, se vidare under rubriken "Försvarsutbildarna ungdom Lund" samt "program 2015".

Vi håller till på hemvärnsgården, Getingevägen 13 i Lund.
Är du intresserad av att förkovra dig inom försvarets verksamhetsområden så kontakta vår sekreterare eller vår ordförande, ett mail går bra, medlemsavgiften är 200:- per år. Det finns, förutom våra egna utbildningar många riksomfattande och regionala kurser du kan gå. Ersättning utgår under dessa kurser.
bild

Bilderna är från adventsvespern i Allhelgonakyrkan, där vi varje år deltar i fanborgen.

 

*Ja, bytat, inte bytt. I det skånska språket har den äldre och därmed mer korrekta formen bytat levt kvar, medan den i det svenska språket har förvanskats till bytt (jämför den danska supinumsformen byttet).

 

Sidan publicerad/ändrad 2015-02-09 kl. 10:26 av Ulf Möller.