Om Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa

Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa

Förbundet
Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa är ett ideellt och partipolitiskt obundet förbund med cirka 150 medlemmar. Förbundet har en rikstäckande verksamhet och är direktanslutet till Svenska Försvarsutbildningsförbundet, i dagligt tal kallat Försvarsutbildarna. Försvarsutbildarna ger ut tidningen Försvarsutbildaren och en årlig kurskatalog till våra medlemmar. Även driftanslaget till vårt förbund ges av Försvarsutbildarna.

Medlemskap
Välkommen som medlem i Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa om du är utbildad miljö- och hälsoskyddsinspektör alternativt verksam som miljö- och hälsoskyddsinspektör eller med motsvarande arbetsuppgifter. Även elever under utbildning till miljö- och hälsoskyddsinspektör är välkomna med ansökan. Du måste vara svensk medborgare.

Föreningens stadgar kan du läsa här.

Förbundsmöte
Förbundsmöte hålls första kvartalet varje år. I samband med förbundsmötet anordnas en förbundskurs som tar upp aktuella frågor inom hälsoskyddsområdet.

Historia
År 2002 hade Totalförsvarets hälsoskyddsförbund varit verksamt i 50 år. Inför detta 50-års jubileum av Totalförsvarets hälsoskyddsförbund, som ingick i CFB, skrev förbundets tidigare sekreterare Gösta Bengtsson en historisk skrift om vårt förbunds verksamhet. Nu kan alla medlemmar i förbundet Försvarsutbildarna Miljö och hälsa ta del av innehållet. Under rubiken Historik finns en pdf-fil med innehållet. Detta ger en god bild av inspektörens roll i den militära organisationen både i dåtid och nutid.

Internationell tjänst
Befattningar för miljö- och hälsoskyddsinspektörer i internationell tjänst är öppna både för kvinnliga och manliga sökande. Långt över 100 kollegor har tjänstgjort vid alla större svenska FN-kontingenter sedan 1950-talet och antalet kvinnliga miljö- och hälsoskyddsinspektörer i internationell tjänst har ökat markant under senare år.

Reservofficer
Förbundet har medverkat till att miljö- och hälsoskyddsinspektörer sedan 1992 kan få anställning vid Försvarsmedicincentrum som reservofficerare i hälso- och sjukvårdstjänst i enlighet med officersförordningen. Förbundet bevakar fortsatt medlemmarnas intressen.

Tjänstetecken
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer i hälso- och sjukvårdstjänst har militärt tjänstetecken. Det symboliseras av personalvårdens fackla och medicinens orm på blått tygunderlag. De som sysslar med sjukvård kännetecknas genom röd färg.

Instruktörsutbildning
Förbundet utbildar medlemmar till att bli instruktörer som kan utbilda Hemvärnet och andra frivilligorganisationer i miljö- och hälsoskydd.

Hemortsutbildning
Förbundet verkar för att ge information om miljö och hälsa till andra frivilligorganisationer t ex hemorts- utbildning i form av kvällsföreläsningar eller veckoslutskurser. Förbundet har arbetet fram en egen kurspärm.

Andra Centrala kurser
Medlem i förbundet har rätt att delta i flera av de kurser som anordnas av Försvarsutbildarna både sommar- och vintertid. Exempel på kurser är Ledarskap, CBRN - Grundkurs och Försvarsupplysning.

Sidan publicerad/ändrad 2015-03-04 kl. 20:58 av Henrik Pernsteiner.