Försvarsutbildarna Jämtland

En kort presentation av Försvarsutbildarna Jämtland
Försvarsutbildarna (FBU-rörelsen) har en lång historia. År 1812 infördes i Sverige det så kallade beväringssystemet, som ett komplement till indelningsverkets "yrkessoldater". Bakgrunden var erfarenheterna från de europeiska krigen i början av 1800-talet och behovet av numerärt större militära enheter - massarmeér. Napoleon införde allmän värnplikt i Frankrike som en konsekvens av dessa erfarenheter.

I Sverige blev beväringssystemet och sedemera Landstormen, som infördes 1885, viktiga milstolpar på vägen mot till den allmänna värnplikten som infördes 1901. I Landstormen liksom i värnpliktsarmén behövdes en stor kader av frivilliga befäl av olika kategorier och för att öka kompetensen hos dessa tillskapades FBU-rörelsen (Försvarsutbildarna) i början av 1900-talet. Beredskapsårens inkallelser av flera hundra tusen man hade inte varit möjlig utan den frivilliga befälsutbildningen.

I Jämtland bildades den första landstormsföreningen år 1911 och 1934 invigdes lägret i Ånn, som sedan dess varit en viktig utbildningsplats för frivilligt befäl från hela landet, framför allt vad avser olika slags vinterutbildning. Försvarsutbildarna (FBU) har lokalavdelningar i alla länets kommuner och bedriver en omfattande utbildning- och fortbildningsverksamhet för främst värnpliktigt befäl och hemvärnsbefäl. De frivilliga försvarsorganisationerna har ett samhällsuppdrag att rekrytera och utbilda personal för olika funktioner inom försvaret, samt ävem bedriva informationsverksamhet om totalförsvaret. Försvarsutbildarna Jämtland (Jämtlands FBU-förbund) har varit mycket framgångsrikt vad avser försvarsupplysning med många kända föredragshållare och debattörer genom åren. Försvarsutbildarna deltar givetvis även i den fortsatta debatten om det framtida försvaret.
 

Erik A Egervärn

Sidan publicerad/ändrad 2014-10-14 kl. 10:44 av Kristoffer Hellström.