VALBEREDNING

§ 28

Valberedningen består av ordförande och minst två övriga ledamöter, valda av förbundsstämman enligt § 24 punkt 16.

 

Valberedningen arbetar enligt riktlinjer som beslutas av förbundsstämman.

 

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutmässig om minst två ledamöter är närvarande.

 

Senast tre veckor före ordinarie förbundsstämma avger valberedningen förslag till val enligt § 24 punkterna 13-15 samt 17. Förslaget utsänds med föredragningslistan.

 

Valberedningen ska kallas till förbundsstämman.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:53 av Peter Hawlitzky.