STADGEÄNDRING

§ 42

Förslag om ändring av dessa stadgar ska underställas ordinarie förbundsstämma.

 

Beslut om stadgeändring är giltigt om minst två tredjedelar av de vid förbundsstämman närvarande röstberättigade är eniga om beslutet.

 

Beslutet träder i kraft sedan det godkänts av Överstyrelsen.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:55 av Peter Hawlitzky.