MEDLEMSKAP

§ 9

I förbundet ingår föreningar med tillhörande ungdomsavdelningar.

 

§ 10

Förening, som önskar ansluta sig till förbundet och genom detta till Svenska Försvarsutbildningsförbundet, inger till förbundet en till Överstyrelsen ställd skriftlig ansökan.

 

Vid ansökan om anslutning bifogas föreningens stadgar.

 

§ 11

Förening, som önskar utträda ur förbundet och därmed ur Svenska Försvarsutbildningsförbundet, inger till förbundet en till Överstyrelsen ställd skriftlig anmälan härom.

 

§ 12

Förening, som bryter mot dessa stadgar eller Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar eller med stöd därav fastställda bestämmelser eller fattade beslut, kan av Överstyrelsen uteslutas ur förbundet och därmed ur Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

 

§ 13

Förening, som utträder eller utesluts ur förbundet, är skyldig erlägga för löpande verksamhetsår fastställda avgifter samt redovisa medel som erhållits genom förbundet eller Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

 

§ 14

Till hedersledamot i förbundet kan förbundsstämman, på förslag av förbundsstyrelsen, välja den som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för förbundet.

 

 


 

 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:51 av Peter Hawlitzky.