FÖRBUNDSSTYRELSE

§ 29

Förbundsstyrelsen består av styrelsens ordförande, sekreteraren, kassören samt  fem ledamöter och tre ersättare.

 

Ledamot (ersättare) i styrelsen ska vara myndig, ej i konkurs, ej underkastad näringsförbud eller ställd under förvaltare.

 

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

 

§ 30

Förbundsstyrelsen bör adjungera företrädare för Försvarsmakten, annan myndighet, länsstyrelse och/eller kommun. Styrelsen kan även adjungera företrädare för annan frivillig försvarsorganisation och Hemvärnet eller den som i övrigt anses lämplig.

 

§31

Förbundets ordförande och vice ordförande äger rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och därvid deltaga i överläggningarna, men ej i besluten.

 

§ 32

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande.

 

Ordföranden är skyldig att inom en månad sammankalla styrelsen om minst hälften av ledamöterna eller om revisorerna begär det.

 

Skriftlig kallelse utsänds minst två veckor före sammanträdet.

 

Föredragningslista, fastställd av styrelsens ordförande, sänds till ledamöterna och ersättarna minst en vecka före sammanträdet.

 

§ 33

Förbundsstyrelsen åligger att

1.    verka för utveckling och förbättring av förbundets verksamhet

2.    verka för samordning av den frivilliga försvarsverksamheten

3.    verkställa förbundsstämmans beslut

4.    besluta i frågor som inte enligt dessa stadgar ska föreläggas förbundsstämman

5.    bereda ärenden som ska behandlas av förbundsstämman

6.    planlägga verksamheten och medverka vid dess genomförande i samverkan          med Försvarsmakten, annan myndighet, länsstyrelse och/eller kommun

7.    följa och stödja föreningarnas verksamhet

8.    bemyndiga firmatecknare för förbundet

9.    förvalta förbundets egna medel

10.  handhar och ansvarar för tilldelade statsmedel enligt meddelade föreskrifter

11.  avge verksamhetsberättelse och årsredovisning

12.  föreslå ordinarie förbundsstämma summarisk budget för förbundet, att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår

13.  utse funktionärer, arbetsutskott, arbetsgrupper samt representanter i andra organisationer

14.  i rättsliga sammanhang själv eller genom ombud företräda förbundet.

 

§ 34

Protokoll ska föras. Protokollet justeras av den som varit ordförande vid sammanträdet och av en av styrelsen utsedd justeringsman.

 

§ 35

Styrelsen är beslutmässig om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

 

Ersättarna inträder i den ordning som bestämts vid deras val.

 

§ 36

Varje ledamot enligt § 29 har en röst.

 

Den som adjungerats har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor.

 

Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.

 

Beslut fattas med enkel röstövervikt.

 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då lottning sker.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:53 av Peter Hawlitzky.