FÖRBUNDSSTÄMMA

§ 15

Förbundsstämman består av

  1. ombud för föreningarna inom förbundet
  2. förbundets styrelse
  3. förbundets ordförande och vice ordförande
  4. förbundsstämman kan besluta att annan frivillig försvarsorganisation, hemvärnet, Försvarsmakten, annan myndighet samt länsstyrelse och/eller kommun får utse ombud jämte ersättare att ingå i stämman. Ombud och ersättare utses av organisationen för viss tid eller tills vidare.

§ 16

Förening utser ombud och ersättare till förbundsstämman. Dessa ska vara medlemmar i föreningen och vara myndiga.

 

Varje förening äger utse ett ombud och en ersättare.

 

En förening som har fler än etthundra medlemmar den 31 december närmast föregående verksamhetsår äger utöver det första hundratalet medlemmar utse ett ombud för varje påbörjat hundratalmedlemmar.

 

Val av ombud och ersättare ska ske på ordinarie föreningsstämma för tiden till nästa ordinarie föreningsstämma.

 

Ombud jämte ersättare för annan frivillig försvarsorganisation, Hemvärnet, Försvarsmakten, annan myndighet samt länsstyrelse och/eller kommun, utses av organisationen för viss tid eller tills vidare.

 

§ 17

Ombuds och ersättares namn och adress insänds till förbundet senast tre veckor före ordinarie förbundsstämma. Vid extra förbundsstämma utfärdas särskilda bestämmelser.

 

§ 18

Om ett ordinarie ombud är förhindrat att deltaga i förbundsstämma har den förening eller organisation som ombudet företräder att kalla ersättare.

 

§ 19

Ordinarie förbundsstämma hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som förbundets ordförande beslutar. Meddelande härom utsänds minst två månader före stämman.

 

Kallelse och föredragningslista, fastställd av förbundets ordförande, sänds till ombuden senast två veckor före stämman.

 

§ 20

Extra förbundsstämma hålls inom sex veckor om förbundets ordförande eller förbundsstyrelsen beslutar detta eller om minst en tredjedel av de föreningar som ingår i förbundet eller om revisorerna begär det.

 

Kallelse och föredragningslista utsänds snarast och senast en vecka före stämman.

 

§ 21

I förbundsstämmans överläggningar, men ej i dess beslut, får deltaga förbundets revisorer och ledamöterna av valberedningen.

 

Stämman kan adjungera ytterligare personer med yttrande- och förslagsrätt.

 

§ 22

Ordförande vid förbundsstämman är förbundets ordförande och vid förfall för denne förbundets vice ordförande.

 

Är båda dessa förhindrade utser stämman annan att leda förhandlingarna.

 

§ 23

Vid förbundsstämma får beslut fattas endast i de ärenden som upptagits på föredragningslistan. Stämman kan besluta om överläggning, men ej besluta, i fråga som inte upptagits på föredragningslistan.

 

Rätt att avge förslag till förbundsstämma har förbundsstyrelsen och förening som ingår i förbundet.

 

Vid extra förbundsstämma får beslut fattas endast i de ärenden som föranlett hållande av stämman.

 

§ 24

Vid ordinarie förbundsstämma ska följande ärenden förekomma:

1.    Val av ordförande vid stämman, om detta behövs

2.    Val av två justeringsmän

3.    Fråga om stämman blivit behörigen kallad

4.    Fråga om stämman är beslutmässig

5.    Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksam-          hetsår

6.    Revisorernas berättelse

7.    Fastställande av resultat- och balansräkningar

8.    Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen

9.    Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en förening som ingår i förbun-  det. Förening som önskar få ärende förelagt ordinarie förbundsstämma, ska        minst tre veckor före stämman lämna skriftligt förslag till förbundsstyrelsen.

       Förbundsstyrelsen ska avge eget yttrande i ärendet.

10.  Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till förbundsstyrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut

11.  Fastställande av summarisk budget för förbundet att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår

12.  Fastställande av avgift till förbundet för nästa verksamhetsår

13.  Val för tiden t o m ordinarie förbundsstämma under andra kalenderåret efter valet av:

       a) ordförande i förbundet, väljes jämna årtal

       b) vice ordförande i förbundet, väljes udda årtal

       c) ordförande i förbundsstyrelsen, väljes udda årtal

       d) förbundssekreterare, väljes jämna årtal

       e) förbundskassör, väljes udda årtal

       f)  tre ledamöter och  två ersättare i förbundsstyrelsen, väljes jämna årtal

       g) två ledamöter och en ersättare i förbundsstyrelsen, väljes udda årtal

 

14.  Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av två revisorer jämte två ersättare

15.  Eventuella kompletteringsval

16.  Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och övriga        ledamöter i valberedningen

17.  Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare till riksstämman enligt bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar.

 

§25

Protokoll ska föras. Protokollet justeras av ordföranden vid stämman och av justeringsmännen.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:52 av Peter Hawlitzky.