BESLUTMÄSSIGHET OCH RÖSTRÄTT VID FÖRBUNDSSTÄMMA

§ 26

Förbundsstämman är beslutmässig om minst hälften av ledamöterna enligt § 15, punkterna 1-3 är närvarande.

 

§ 27

Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.

 

Varje ombud och ledamot enligt § 15, punkterna 1-3, har en röst. Ombud enligt § 15, punkt 4, har yttrande- och förslagsrätt med rösträtt endast i fråga som berör den organisation ombudet företräder.

 

Ledamot av förbundsstyrelsen eller ersättare för denne äger inte rätt att deltaga i val av revisorer och ersättare för dessa eller i omröstning om resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Förbundsstämmans beslut fattas med enkel röstövervikt. Beslut om ändring av dessa stadgar eller förbundets upplösning fordrar dock bifall från två tredjedelar av de vid stämman närvarande röstberättigade. Detsamma gäller förslag rörande förenings uteslutning ur förbundet och därmed ur Svenska Försvarsutbildningsförbundet.

 

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då lottning sker.

 

Röstning med fullmakt är inte tillåten.

 

 


 

Sidan publicerad/ändrad 2016-10-22 kl. 23:52 av Peter Hawlitzky.