Medaljansökan

Ansökan om tilldelning av utmärkelser skall göras på blanketten "Medaljansökan" som är gemensam för samtliga medaljer och förtjänsttecken.
Som tidigare framhållits är det av synnerligen stor vikt att ansökningarna är fullständigt och korrekt ifyllda. Det underlättar behandlingen av ansökningarna om en fyllig motivering är angiven i ansökan. Ansökan skall vara tillstyrkt av föreningsordförande eller annan av styrelsen utsedd styrelseledamot. Beslutet om tillstyrkan skall fattas på ett protokollfört styrelsesammanträde. Med ansökan skall följa en kopia på justerat protokoll eller ett vidimerat utdrag av beslutet.
Ansökningarna skall vara förbundsstyrelsen/medaljhandläggaren tillhanda senast 1 april för våromgången och 1 oktober för höstomgången.

Gången i behandlingen av ansökningarna från och med att medaljhandläggaren får in ansökningshandlingarna tills meddelande om beslut skickas till förslagsställaren är följande:
  1. Ansökningarna inkommer till förbundsstyrelsen/medaljhandläggaren.
  2. Ansökningarna granskas och värderas ev kompletteringar genom info från olika personer, myndigheter etc. Allt för att få en så fullständig bild av de sökande.
  3. Ansökningarna sammanställs och en preliminär prioritering görs.
  4. Föredragning i förbundsstyrelsen eller dess AU. Förbundsstyrelsen (AU) beslutar om tilldelning resp avslag. Om AU tar beslutet skall det konfirmeras av styrelsen vid närmaste förbundsstyrelsemöte
  5. Medaljhandläggaren expedierar besluten.
Blanketten för medaljansökan är en sk PDF-fil som kräver att du har tillgång till Adobe Reader via din dator eller nätverket. Adobe Reader är ett gratisprogram som kan laddas ner via länken längst ner.
Sidan publicerad/ändrad 2016-09-08 kl. 16:07 av Peter Hawlitzky.