HBR Förtjänstmedalj

Efter beslut i förbundsstyrelsen inlämnade förbundet en hemställan till Riksmarskalkämbetet om tillstånd att få instifta en Kunglig medalj i guld. Genom beslut i hovprotokoll 16 april 1996 har H.M. Konungen medgivit att Hemvärnsbefälets Riksförbund får prägla och utdela förtjänstmedalj i guld (förgyllt silver) med Konungens bild och försedd med kunglig krona.
Medalj_förtjänst_liten_v1.jpg
HBR Förtjänstmedalj
STADGAR
Fastställda av förbundsstyrelsen 1997-04-19
Reviderad 2014-10-26


Förtjänstmedaljen är instiftad att enl H.M. Konungens bemyndigande av Hemvärnsbefälets Riksförbund - HBR - styrelse utdelas för synnerligen förtjänstfull aktiv verksamhet för förbundet samt för synnerligen berömlig gärning för förbundet.


Förtjänstmedaljen, av oval (elliptisk) form, är krönt med kunglig krona samt på tillsidan försedd med H.M. Konungens bild och texten CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG. På frånsidan upptagande sköld med tre kronor och bokstaven H inom krans samt bokstäverna HBR (HBR:s logotype). Runt detta texten HEMVÄRNSBEFÄLETS RIKSFÖRBUND.


Medaljen präglas i guld (förgyllt silver) och i storlek motsvarande åttonde storleken. Medaljen bärs i band av gul färg med fem lodräta gröna ränder i två mm bredd. Till medaljen medföljer ett diplom. Förtjänstmedaljen finns också i miniatyr. Bilden ovan visar förtjänstmedaljen och släpspännets utseende.


Antalet förtjänstmedaljer som årligen utdelas bestäms av HBR:s förbundsstyrelse. Då medaljen är HBR:s högsta utmärkelse bör en restriktiv utdelningspolitik tillämpas. Om man ser över en tidsperiod på tio år kan ett genomsnitt på 5 st/år vara ett riktvärde.
För att tilldelas förtjänstmedaljen bör i allmänhet HBR:s förtjänsttecken har erhållits ca 4 år tidigare.


Förslagsrätt tillkommer ledamöter i förbundsstyrelse och föreningsstyrelser.
Ansökan på fastställd blankett skall ställas till HBR:s förbundsstyrelse och insändas till förbundets medaljhandläggare. Föreslås flera personer från samma förening samtidigt skall prioritetsordning anges. Med ansökan SKALL följa en kopia av föreningsstyrelsens protokoll eller ett vidimerat protokollsutdrag av beslutet.


Till hjälp vid värderingen av de sökande har förbundsstyrelsen beslutat att tillämpa en fastställd värderingsskala. Enligt denna skall föreslagen kandidat ha uppnått minst 40 poäng.


HBR:s förbundsstyrelse har av H.M. Konungen bemyndigats att besluta om tilldelningen. Beslutet går inte att överklaga.
Förtjänstmedaljen överlämnas i samband med Riksstämman. Förbundsstyrelsen registrerar utdelade förtjänstmedaljer. De numreras i löpande nummerordning. Numreringen inskrivs på diplomet med utdelningsår/löpnr.


Kostnaderna för förtjänstmedaljen bestrids av förslagsställaren. Förbundsstyrelsen tillhandahåller medalj i etui, medaljband till släpspänne, miniatyr och utskrivet diplom. Priser enligt fastställd prislista.

HBR förtjänstMEDALJ

Värderingsprinciper enligt beslut i förbundsstyrelsen 2014-10-26

Enligt stadgarna för HBR’s förtjänstmedalj finns endast den bedömningsregeln att ”förtjänstmedaljen tilldelas försynnerligen förtjänstfull aktiv verksamhet samt för synnerligen berömlig gärning inom förbundet”.

Vad är då synnerligen förtjänstfull aktiv verksamhet och berömlig gärning insatser?  Någon kvantifierbar skala för detta torde vara svårt att konstruera. Vid bedömning av medaljkandidater finns därför stora möjligheter till skilda uppfattningar och värderingar.

För att i någon mån underlätta och styra värderingarna kan nedanstående vara till hjälp.

För att kunna tilldelas HBR’s förtjänstmedalj bör föreslagen kandidat uppnå summa 40 poäng enligt nedanstående poängberäkningstabell.

 1. Förbundordförande, generalsekreterare och medlem i förbundsstyrelsens
  AU(i allmänhet styrelseordförande, sekreterare och kassör)                          4,0 poäng/år

   

 2. Övriga ordinarie ledamöter i förbundsstyrelsen, medaljhandläggare              2,5     -”-
   

 3. Suppleanter i förbundsstyrelsen, revisorer och valberedning                         1,5     -”-
   

 4. Förenings-/sektionsordförande, sekreterare, kassör och utbildningsledare     3,0     -”-
   

 5. Övriga ordinarie förenings-/sektionsstyrelseledamöter och bataljon-
  och kompaniombud                                                                                                             1,5    -”-

   

 6. Suppleanter, revisorer och valberedning i föreningarna/sektionerna              1,0    -”-
   

 7. Deltagare i förbundsprojekt, utredningar samt övriga meriter och
  omdömen. Starta förening                                                                              0-10 poäng

 

Kommentar: Om HBR-medlem t ex är ledamot i förbundsstyrelsen och samtidigt funktionär i förenings-/sektionsstyrelse och/eller deltar i förbundsutredningar, projekt etc skall summan av poängberäkningen räknas in i värderingen

 

 


 

 

Sidan publicerad/ändrad 2016-09-08 kl. 16:07 av Peter Hawlitzky.