Fördjupad Skyddsvakt

Kursen genomfördes vid två tillfällen 2012-09-11 samt 2012-09-25 klockan 1800-2200 sammanlagt 8 timmar.

DELTAGARE

Kursen samlade 26 deltagare fördelat på 11 vid första tillfället och 15 vid andra tillfället. Av dessa deltagare var 22 aktiva i Hemvärnet.

GENOMFÖRANDE

Kursansvarig var Tomas Malm och kursinstruktör var lt Krister Johansson LV 6. Kursen genomfördes i Försvarsutbildarna Helsingborgs lokaler.

Kursens syfte var att öka förmågan hos hemvärnsbefäl att agera som chef vid verksamhet som involverar skyddsvaktstjänst.

Kursen genomfördes som förmedlad utbildning med diskussioner kring olika scenarion kring Skyddslagen och Rättegångsbalken. Vinklingen med dels militär och dels polisiär instruktör gav deltagarna ett bra underlag och stöd för sin fortsatta verksamhet.

UTVÄRDERING

Deltagarna var mycket nöjda med kursen och tyckte att den hade legat på en bra nivå. Huvuddelen av deltagarna kom från bevakningskompani och detta var rätt målgrupp. Det enda som efterfrågades ytterligare var praktiska moment, vilket kurstiden inte gav utrymme för. Eftersom befälen oftast har samma utbildningsståndpunkt som soldaterna i skyddstjänst gav kursen deltagarna en efterfrågad kompetens och ökade förutsättningar att verka som befäl i Hemvärnet.

Sidan publicerad/ändrad 2013-10-16 kl. 16:26 av Jesper Ramberg.