Årsmöte 2010

Ett 50-tal medlemmar och gäster samlades lördagen den 6 februari på Frostavallen i Höör som för dagen stod i en gnistrande vinterskrud. Föreningsordförande Bengt Fällström öppnade förmiddagspasset med att göra en kort resumé över högre militära chefer som vid olika tillfällen har besökt HBR Skåne och med stor stolthet hälsade han den högsta av dem alla, dagens gästföreläsare ÖB, general Sverker Göranson, varmt välkommen. Bengt hälsade också inbjudna gäster välkomna C P7, överste Jan Pålsson, från SSK Stf C major LET Andersson och kapten Bertil Öhrstrand samt medlemmarna från Skånes alla hörn.

ÖB inledde sitt anförande med att påpeka att det brister i informationen angående Försvarsmakten och att han därför tar alla tillfällen han kan för att hjälpa till att sprida den. Det är Sveriges försvarsmakt – ingen annans. Det råder en stor omställning som är krävande och som ett exempel nämnde han personalförsörjningen.

ÖB informerade om ”Det framtida försvaret” som bygger på viktiga punkter som finns reglerade i ett strategiskt styrinstrument avseende Försvarsmaktens vision och verksamhetsidé:

FM:s vision
Försvarsmakten och våra förband verkar, syns och representeras i Sverige och utomlands.
För att konkretisera visionen nämnde ÖB några punkter som skall förstärkas:

 • Öka förmågan att verka med andra
 • Öka tillgängligheten
 • Effektuera administrativt stöd och Logistisk
 • Förändra personalförsörjningen
 • Stärka värdegrunden genom handling
 • Öka attraktionskraften.
   

FM:s verksamhetsidé
Är vägledande för visionen och definierar Försvarsmaktens roll och uppgift i samhället:

 • Väpnad strid
 • Enskilt och tillsammans med andra länder/organisationer med tydlig insatsfokus
 • Försvara Sverige, värna svenska intressen
 • Upptäcka och avvisa kränkande.
   

FM:s värdegrund
Är utgångspunkten för hur Försvarsmakten genomför sin verksamhet och ÖB betonade skarpt att man inte tummar ett dugg på detta. Personal som inte till fullo accepterar värdegrunden har inget att göra inom FM. 

Omvärld – Försvara svenska intressen

 • Stora förändringar i omvärlden.
 • Naturkatastrofer.
 • Behovet av insatser ökar.
 • Ökad offentlig/civil samverkan.
   

Nordiskt samarbetet
Det framtida nordiska försvarssamarbetet blir allt viktigare när kostnadsramarna krymper.
Bl a för att hitta lösningar för att effektivisera och rationalisera genom gemensam materielanskaffning.

 • Vidmakthålla en modern försvarsmakt - förmågeberedd.
 • Gemensamma insatser regionalt och globalt.
 • Kvalitet och effektivitet gällande:
  • Utbildning
  • Forskning
  • Övningar
  • Insatser. 
    

FM:s insatsorganisation 2014
IO 14 består av 8 insatsbataljoner varav 3 tunga mek, 3 lätta mek, 1 inf och 1 amf.
Stora minskningar men med effektivare materiel ger det ökad slagkraft. 

Hemvärnet – nationella skyddsstyrkorna
Ny organisation påbörjad som skall bestå av 40 hemvärnsbataljoner. Uppgifterna är som tidigare:

 • Skydda
 • Bevaka
 • Ytövervaka. 

Enligt ÖB har allmänheten en helt skev bild av Hemvärnet. 

Nationellt och övning/träning
Inriktningsbeslut IO 14 innebär stora förändringar som leder till omedelbart gripbara insatsförband. Närvarande och trovärdighet betonades. Ett gemensamt övningsmönster i Norden är på gång. 

Exempel på övningar är Baltops 10 och slutövningen med markstridskrafter i Skåne. 

Internationella insatser
I Kosovo och Afghanistan har vi ca 800 soldater. 2014 är målet en dubblering till ca 1 600 – 1 700. I Afghanistan är korruption det största problemet. Ca 2 000 US-troops tillkommer i det ”svenska området” med uppgift att utbilda afghanska soldater.

HMS Carlskrona kommer att ingå i Operation Atalanta som stabsfartyg. Insatsen i området påbörjas april -10. Planer finns för att utbilda somaliska skyddsstyrkor i annat land.

Några utmaningar gällande internationella insatser:

 • Ökande internationell ambition, också tydligare nationell fokus
 • Förändrad strategisk miljö
 • Plikt ersätts av frivillighet (kom 1 år tidigare än vad FM önskade)
 • Personalförsörjningen.
   

Att lyckas – vägen framåt
Vägen fram till IO 14 är både lång och krokig. På ÖB:s önskelista står bl a:

 • Ett nytt personalförsörjningssystem
 • Andra anställnings- och kontraktsformer
 • Insatsförband med en kombination av stående och kontraktsförband.
   

Trovärdig Försvarsmakt
Vid all omorganisation gäller det att visa upp ett resultat och det kan man göra via:

 • Internationellt samarbete
 • Norden, EU och NATO.

 Byggklossarna är STOLTHET och VÄRDEGRUNDEN.

Frågestund
Efter sitt anförande svarade ÖB på frågor. Om personalförsörjningen fick veta att teoretiskt räknar FM med att få in ca 4 000 frivilliga årligen. Att det inte är några problem att rekrytera till utlandsstyrkan i Afghanistan, där de får omkring 6 000 ansökningar per kontingent vilket ger 1 antagen på 12 sökande.

Gotland kommer vara utan fast förband och att det pågår 3-månaders utbildning där är positivt.

Insatsorganisation IO 14 består av 8 bataljoner, är det någon risk att t ex P7 läggs ner och hur bedömer FM rekrytering från Skåne? Enligt ÖB skall vi ha en flottilj och ett arméförband i söder. Några planer på utökning finns inte.

Kvalitetssäkra Hemvärnet? Med den nya insatsorganisationen och KFÖ ger det framgång. Ny materiel tillförs enligt en viss ordning, sist i kön ligger nationella förband.

Regional ledningsstab? Fyra staber skall sättas upp i norr, väst, öst och syd och det är inte frågan om en tillbakagång till MD-staber.

C P7 tog tillfället i akt och informerade om Hemvärnet i Skåne. Vi går från 7 bataljoner till 4 s.k. projektbataljoner och planeringen har kommit en bra bit på vägen. Proj56, Helsingborg och Ängelholm, genomför KFÖ till hösten. Materielbehoven kommer att lösas inom något år.

Rekryteringsgruppen i NV (Berga) fungerar utmärkt under ledning av kapten Cecilia Bernstone.

Satsning kommer att göras på utbildning i ledarskap och chefsutbildning. Samverkansorder är på väg ut som skall knyta ihop Polis, Räddningstjänst och militär myndighet.

C P7 har ”lyft bort” x antal som inte uppfyller värdegrunden och det kommer han att fortsätta med.

Sektionsordförande Bengt Fällström tackade C P7 för inlägget och avslutade förmiddagspasset med ett varmt tack till ÖB för ett mycket intressant föredrag och överlämnade en generalsplunta enligt vår tradition till generalen Göranson med en ”skarp” uppmaning; får inte nyttjas i tjänsten.

Därefter var det dags för en medaljceremoni och ordförande förärade Patrik Holmgren Malmö med Petrimedaljen i brons och inbjöd sedan deltagarna att inta en lunch i restaurangen.

Årsmötet 2010
Efter en god lunch samlades ett 40-tal medlemmarna i Skånesalen för att genomföra årsmötet.
Punkterna i föredragningslistan betades av i rask takt och utan några större diskussioner.
Föreningens ekonomi är god och 30 000 kr har reserverats för kurser under 2010. Revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2009. Inga motioner har inkommit, trots uppmaning till er medlemmar. Styrelsen föreslog oförändrad medlemsavgift på 100 kr för 2011 och mötet beslöt så.

Styrelsen fick en ny besättning eftersom suppleanterna Torsten Vigre och Nikki Arvidsson avsagt sig omval. Enligt valberedningens förslag valdes Anna och Ingemar Mårtensson samt Leif Törnström som nya suppleanter. Ordförande har valt att utöka styrelsen med en person och av den anledningen ersätts två med tre. I övrigt blev det omval för dem som stod på tur för val. 

Ordförande informerade om planerade åtgärder för medlemsrekrytering och att sprida information via ombud i resp. hvbat samt att göra en undersökning bland medlemmarna för att få kunskap om önskad kursinriktning.
 
Statuterna för Petrimedaljerna, silver resp. brons, skall revideras så att fler kan få den genom att sänka kraven något. Anledningen därtill är tillkomsten av hemvärnets kungliga silvermedalj.

Den sociala aktiviteten som har nämnts vid olika tillfällen har nu utkristalliserats till att gälla en bal för att under högtidliga tillfällen fira Hemvärnet 70 år. Inbjudan kommer att gå ut till alla hemvärnare i Skåne, så boka redan idag lördagen 25 september. 

 ÖB och ordförande Bengt Fällström

Medaljören Patrik Holmgren flankeras av ÖB och C P7

Text: Håkan Näslund
Foto: Ylva Nilsson

 

Sidan publicerad/ändrad 2010-04-18 kl. 20:42 av Håkan Näslund.