Årsmöte 2007

Sektionens ordförande Bengt Fällström öppnade mötet med att hälsa ett 40-tal mötesdeltagare varmt välkomna till årsmötet den 25 januari. Tyvärr fick han framföra ett djupt beklagande från kvällens föreläsare generallöjtnant Jan Jonsson som blev förhindrad att komma p.g.a. en sen kallelse till ÖB. Som ”frivillig” ersättare ställde C P7 upp med kort varsel.
De sedvanliga mötesförhandlingarna avklarades utan några oenigheter. Sittande styrelse beviljades ansvarsfrihet och omvaldes sånär som på en post då en ny suppleant blev invald.

Möte beslöt efter en kortare diskussion att årsavgiften för 2008 skall höjas från nuvarande 75 kr till 100 kr.

Thomas Quist informerade om årets kursutbud. Tre kurser är planerade och godkända av såväl Skånska Gruppen som Försvarsutbildarna Skåne med inriktning på personaladministration och ledarskap.

Bertil Hansson tog upp, i egenskap av egen företagare, problem som kan uppstå med anställda som skadas under hemvärnstjänstgöring. Vid en sjukskrivning får företaget betala sjukersättning i 14 dagar och ev. rehablitering. Varför skall ett företag drabbas av förlorat arbetsinsats och därmed ev. merkostnader, när hemvärnsmannen är kontrakterad att utför minst 20 timmar/år, undrade Bertil?

Thomas Quist informerade att Rikshemvärnsrådet har dryftat detta men inga beslut är tagna. Lars Olsson framförde att hemvärnsrådet uppmanar till att motionera om ett klargörande gällande försäkringsfrågor så att dessa lyfts fram. Styrelsen fick i uppdrag på en direkt fråga från ordförande att driva försäkrings- och ersättningsfrågan vidare.

Efter omgruppering till sal 5 p.g.a. den låga värmen i filmsalen överlämnades ordet till C P7 Överste Lars Hammarlund. Han inledde med en kort tillbakablick över viktiga händelser som har påverkat den militära balansen i ett globalt perspektiv:
•Ungernkrisen
•Berlinmurens fall
•Word Trade Center

Dessa händelser innebar att Försvarsmakten (FM) måste förändras och reformeras. Enligt chefen står FM inför fem stora utmaningar:
•Internationalisering
•Värnplikt
•Personalförsörjning
•Materielförsörjning
•FMs roll vid storskalig terrorism

Insatsförsvaret berördes med några punkter:
•Förmåga till väpnad strid vid territoriell integritet och internationella insatser
•Stöd till samhället
•Utvecklingsförmåga för att möta framtida krav

NBG beskrevs detaljerat gällande materiel, förmågor, ledningsstruktur och logistik.

Ordförande tackade Lars Hammarlund för ett intressant föredrag och överlämnade en gåva samt utnämnde honom till hedersmedlem i Försvarsutbildarna HBR Skåne.

Kvällen avslutades på Soldathemmet med kaffe och smörgås.

Imgp0987_v3.jpg
C P7 avtackas

Sidan publicerad/ändrad 2010-04-18 kl. 20:49 av Håkan Näslund.