Utbildningar på Tylebäck

ANSÖKAN TILL KURS Skicka ansökningsblanketten till Försvarsutbildarna senast 15 april 2016. Ansökan kan skickas med brev, e-post eller fax. Antagningsbesked ges senast den 20 maj 2016. Ansökan till GU-F ska göras 9 veckor innan kursstart. Antagningsbesked till GU-F ges senast 6 veckor innan kursstart. Du som är medlem i Försvarsutbildarna kan söka kurser direkt via hemsidan genom att logga in på ”Mina Sidor” med ditt medlemsnummer. Medlemmar ur andra frivilliga försvarsorganisationer skickar ansökan till den organisation som du är medlem i för bestyrkande av medlemskap samt yttrande. Om du inte kan genomföra den kurs du blivit antagen till, ge då återbud i god tid. Då hinner vi anta någon som står på reservplats.

Centrala utbildningar i Halmstad Sommar/Höst 2016

GU-F (GRUNDLÄGGANDE SOLDATUTBILDNING FÖR FRIVILLIGA)
Kurskod G 17111
Kursen riktar sig i första hand till dig som inte genomfört militär grundutbildning och är rekryterad mot en specialistbefattning i insatsorganisationen, t ex i hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. För att få genomföra kursen ska du vara rekryterad mot en konkret befattning, som exempelvis sjukvårdare eller CBRN-soldat, eller genomföra kursen som förberedelse inför grundläggande instruktörsutbildning. Kursen präglas av högt tempo med fysiskt och psykiskt ansträngande tjänst, bl a ska du kunna springa 2 kilometer på 11 minuter och 35 sekunder. Kursen innehåller bl a sjukvårdstjänst, vapentjänst, skyddstjänst och fälttjänst samt utbildning i soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund. Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning där man praktiserar det man lärt sig under kursen. Förkunskaper: Du ska ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige Grundutbildning och vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik. För deltagande krävs ett utbildningsavtal och därmed genomgången säkerhetsprövning inklusive registerkontroll. För ytterligare information kontakta ditt förbund/organisation. Senast 9 veckor innan kursstart måste ansökan skickas in.
Kursen genomförs i Halmstad v.42-43 Startdatum: 2016-10-15 Slutdatum: 2016-10-28

KURS I KRIGSFÖRBANDSPLANERING
Kurskod H 11515, Kod PRIO MAHGK2011515
Syftet med kursen är att du, oaktat befattning, ska få en ökad förståelse och förmåga att planera verksamhet inom eget förband och därmed bidra till att förbandet utvecklas. Kursen omfattar bland annat hur KFÖ-systemet och mobilisering/beredskapsplanering påverkar och utvecklar eget förband, planering och genomförande av krigsförbandsövning (KFÖ), militärregions sätt att lösa uppgifter samt hur militärregion avser leda hemvärnsbataljoner, krigsförbandsvärdering (KFV), stridsteknik vid kompani och pluton vid tagande av objekt, krigsförbandsspecifikation (KFS), beredskapsgrader, typinsatser, förbandsutvecklingsplanering, personalutvecklingsplanering samt styrdokument för Hemvärnets övnings- och utbildningsverksamhet. Kursen är öppen för dig som är placerad i befattning som hvbataljonchef/stf, stabchef, hvkompanichef/stf, sektionschefer i bataljonsstab samt kvartermästare på kompani. I mån av plats kan även plutonchefer/stf delta. Kursen genomförs av Försvarsutbildarna på uppdrag av och i samarbete med HvSS. OBS! Alla ansökningar till denna kurs, ska gå via egen utbildningsgrupp, som efter yttrande skickar blanketten till HvSS.
Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck vid följande två tillfällen:
v.24 Startdatum: 2016-06-12 Slutdatum: 2016-06-17
v.34 Startdatum: 2016-08-21 Slutdatum: 2016-08-26

FUNKTIONÄRSKURS – ALLMÄN
Kurskod C 19601
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i arbetet i styrelsen. Kursen innehåller inslag av både föreningsteknik och stöd för ekonomi- och verksamhetsplanering samt för hur arbetet leds i ett förbund eller förening.

Kursen genonförs i Halmstad på Tylebäck v.31 Startdatum: 2016-07-30 Slutdatum: 2016-08-05

FUNKTIONÄRSKURS – UTBILDNING
Kurskod C 19602
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda och medverka i det administrativa arbetet i samband med utbildnings- och ungdomsverksamhet. Under kursen får du bl.a. lära dig utbildningsplanering och samverkan med Försvarsmakten.

Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck v.31 Startdatum: 2016-07-30 Slutdatum: 2016-08-05

UNGDOMSLEDARE – GRUNDKURS
Kurskod C 19708
Kursen syftar till att ge dig grundläggande duglighet som ungdomsledare. Kursen inriktas mot grundläggande bestämmelser och kunskaper för att planera och leda en ungdomsavdelning. Kursen är till för blivande ungdomsledare eller ställföreträdande ungdomsledare och är en förutsättning för att inneha befattningen. Förkunskaper: Du ska ha genomfört militär grundutbildning (GU-F, Vpl, GMU eller motsvarande) samt vara instruktörsutbildad (eller ha motsvarande validerade kunskaper och utbildning).
Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck v.31 Startdatum: 2016-07-30 Slutdatum: 2016-08-05

UNGDOMSLEDARE – FÖRDJUPNINGSKURS
Kurskod C 19709
Kursen genomförs som en konferens och syftar till att fortbilda och uppdatera ungdomsledare och utbildningsledare ungdom för att ge dessa ökade kunskaper om nya och befintliga bestämmelser för ungdomsverksamheten. Konferensen riktar sig till Ungdomsledare (Ungdomsledare Ställföreträdande) samt Utbildningsledare Ungdom.

Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck v.31 Startdatum: 2016-07-30 Slutdatum: 2016-08-01

SJUKVÅRDSGRUPPCHEF – GRUNDKURS
Kurskod C 11201
Kursen syftar till att ge dig kompetens att som gruppchef leda en sjukvårdsgrupp bestående av stf gruppchef, sjuksköterska samt fem sjukvårdare. Gruppchefens uppgift är att planera och leda insatser både under beredskapsuppdrag samt övningar. Gruppchefen är ansvarig för sin grupp och medverkar vid planeringen av repetitions- och kompletteringsutbildning. Förkunskaper: Du ska ha genomfört Sjukvårdsutbildning – grundkurs 1 och 2 eller ha minst motsvarande kompetens. Du ska bedömas vara lämplig av egen förbandschef.

Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck v.26-27 Startdatum: 2016-06-26 Slutdatum: 2016-07-05

SJUKVÅRDSUTBILDNING – GRUNDKURS 1
Kurskod C 11202
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens för att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Utbildningen gör även deltagarna väl lämpade att göra en insats vid olyckor i fredstid. Grundkursen för sjukvårdare är uppdelad på två utbildningstillfällen, grundkurs 1 och 2. Förkunskaper: Du ska ha genomfört militär grundutbildning. Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.

Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck v.24-25 Startdatum: 2016-06-14 Slutdatum: 2016-06-23

SJUKVÅRDSUTBILDNING – GRUNDKURS 2
Kurskod C 11203
Kursen syftar till att ge dig grundläggande kompetens för att rädda liv och ta hand om skadade och sjuka under beredskap och krig. Utbildningen gör även deltagarna väl lämpade att göra en insats vid olyckor i fredstid. Grundkursen för sjukvårdare är uppdelad på två utbildningstillfällen, grundkurs 1 och 2. Förkunskaper: Du ska ha genomfört militär grundutbildning samt Sjukvårdsutbildning – grundkurs 1 med godkänt resultat. Du ska ha fyllt 18 år, vara svensk medborgare samt medlem i en frivillig försvarsorganisation. Utbildningen kräver god fysik.

Kursen genonförs i Halmstad på Tylebäck v.26-27 Startdatum: 2016-06-26 Slutdatum: 2016-07-05

SPRÅKKURS FÖR TOLKAR – TILLÄMPNING
Kurskod C 17301
Kursen syftar till att ge tillämpad övning av kunskaper i språk relevanta för Försvarsmaktens behov. Språk under kursen är ryska, arabiska, persiska och militärfranska. Förkunskaper: Du ska ha genomfört utbildning i respektive språk (för kursen i persiska: utbildning i dari eller persiska) inom Försvarsmakten eller ha motsvarande erfarenhet från annan språkbefattning, exempelvis i Försvarsmaktens utlandsmissioner.
Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck v.27 Startdatum: 2016-07-03 Slutdatum: 2016-07-08

SPRÅKKURS FÖR TOLKAR – REPETITION
Kurskod C 17302
Kursen syftar till att repetera kunskaper i språk relevanta för Försvarsmaktens behov. Språk under kursen är ryska, arabiska, persiska och militärfranska. Kursen i persiska är att se som en konverteringskurs för personer med kunskaper i dari. Förkunskaper: Du ska ha genomfört utbildning i respektive språk (för kursen i persiska: utbildning i dari eller persiska) inom Försvarsmakten eller ha motsvarande erfarenhet från annan språkbefattning, exempelvis i Försvarsmaktens utlandsmissioner.
Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck v.26 Startdatum: 2016-06-26 Slutdatum: 2016-07-01

UNGDOMSKURS – TEMA SPRÅK
Kurskod C 19719
Prova på att vara militärtolk! Kursen syftar till att ge dig en inblick i utbildningen till specialistofficer och militärtolk. Du kommer att på ett realistiskt och autentiskt sätt få språkutbildning i ett av de språk som man utbildar i på Tolkskolan. Utbildningen kommer även att innehålla praktiska moment där du får praktisera nyvunna kunskaper. I kursen medverkar även personal som genomfört utbildning vid Tolkskolan. De kommer bland annat att berätta om sina erfarenheter från utbildningen. Det krävs inga förkunskaper i det aktuella språket, men en vilja att lära och ett intresse för språk kommer att hjälpa dig i utmaningen.

Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck v.26 Startdatum: 2016-06-26 Slutdatum: 2016-06-30

UNGDOMSKURS – TEMA SPECIALISTOFFICER 
Kurskod C 19722 Försvarsutbildarna bjuder, i samarbete med Militärhögskolan (MHS) Halmstad, in dig till en spännande sommarkurs på temat Specialist- och reservofficer. På Militärhögskolan i Halmstad får du under några dagar under sommaren möjligheten att lära dig mer om reservofficersutbildningen. Du får under kursveckan testa på hur det kan vara att läsa till reservofficer (inriktning specialistofficer), genom olika moment och utbildningspass. Dessutom får du veta mer om vad det innebär att jobba som reservofficer. Kursen sker i nära samarbete med MHS Halmstad med så väl lärare som elever. Förkunskaper: Du ska ha erhållit tygmärke med minst tre romber alternativt genomfört lägst LK 1.
Kursen genomförs på MHS Halmstad v.
23-24 Startdatum: 2016-06-11 Slutdatum 2016-06-16

TOTALFÖRSVARSINFORMATION – GRUNDKURS
Kurskod C 09350
Kursen är en regional kurs och syftar till att du ska kunna biträda vid försvarsinformationstillfällen och själv genomföra introduktion enligt introduktionspaketet. Förkunskaper: Du ska ha ett intresse för att fördjupa dig inom försvarsinformation och ha grundläggande kunskap om försvarets verksamhet och samhällets krisberedskapssystem. Kursen syftar till: • Fördjupning inom ämnena Totalförsvarsinformation, samhällets krisberedskap och informationspåverkan genom föreläsningar, seminariebehandling och diskussioner. • Planering och genomförande av totalförsvarsinformationstillfälle (bl a introduktionspaket).
Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck/Halmstad v.46 Startdatum: 2016-11-18 Slutdatum: 2016-11-20

TOTALFÖRSVARSINFORMATION – FÖRDJUPNINGSKURS
Kurskod C 19351
Kursen är en central fördjupningskurs som syftar till att du ska kunna driva försvarsinformationsfrågor i eget förbund/ organisation. Det innefattar planering, genomförande och utvärdering av försvarsinformationstillfällen/seminarier. Förkunskaper: Du ska ha tidigare kunskaper motsvarande grundkursen samt vara aktiv och engagerad inom området försvarsinformation. Utöver grundkursen tillkommer: • Fördjupning inom alla delområden • Hålla egna lektioner inom delområde • Försvarsfrågor i politiken • Media och kriskommunikation • Aktuell omvärldsutveckling • Fördjupning i organiserande och genomförande av försvarsinformation • Kunskap om hur man får lämpliga föreläsare
Kursen genomförs i Halmstad på Tylebäck/Halmstad v.24 Startdatum: 2016-06-12 Slutdatum: 2016-06-18

Sidan publicerad/ändrad 2016-03-10 kl. 19:08 av Richard Nordell.