Protokoll från styrelsemöte 130415

Styrelsemote_130415

Närvarande 

Anders B, Lars B, Lennart B, Siw M, Kuno P, Christer J, Håkan S. Benny N valberedningen. Frånvarande pga sjukdom Ulf H.

 

 1. Styrelsemötet öppnades av ordförande Anders Björk.

 1. Till mötesordförande valdes Anders Björk. Siw Mehiläinen valdes till mötessekreterare. Till justeringsmän valdes Lars Björk och Lennart Bengtsson.

     3.   Till vice ordförande valdes Lars Björk

 1. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

 1. Styrelserepresentanterna presenterade sig för varandra. Styrelsen har fått 2 nya representanter. Dessa är Lars Björk och som valberedare Benny Nord

 1. Kassören rapporterade att betalde medlemmar uppgår till 71 st, hoppas på en anstormning av medlemsavgifter i samband med föreningens 100 årsjub.

 1. Rapporter och skrivelser:

 • Lennart B rapporterade att kursen Strid KU enskild soldat har gått i helgen 13 deltagare som var mycket nöjda.

 • Benny N rapporterade om FRO-träffen som var på Tylebäck kursgård i helgen. Eventuellt kommer FRO att lägga kurser i Halmstad.

 • Siw M omtalade att Halmstad skall genomföra en GU-F utbildning i Juni månad

 1. Ungdomsavdelningen. Lennart rapporterade om helgens utbildning för ungdomarna. Utbildningen hade fint besök av ordf Anders B. Mångkampsförbundet
  skall ha ett SM-skytte med orientering i Halmstad under året. Ungdomar kommer att kunna vara funktionärer på detta SM.  Lennart skall tillfråga ungdomar
  om intresse finns.

 1. Verksamhetsplanen för år 2013 diskuterades. En grillkväll på Tylebäck skall anordnas. AG verksamhetsutskottet skall kalla till möte när Ulf H kan delta.
  I samband med större arrangemang skall vi visa upp oss i Hallandspostens ”Händer i Halmstad”. Detta för att få flera intresserade av Försvarsutbildarna.
  Lars B skall kontakta Per Klingvall om Road Line.

 1. Anders B rapporterade om hur 100 års jub. framskrider. Frågan alkohol och ungdom över 18 år togs upp. Ingen alkohol vid ungdomsbordet och vid
  baren skall leg uppvisas. Lennart skall kolla med en av sina ungdomar om möjligt att filma på 100 årsjub. Föräldern arbetar på Z-vision,
  ett företag som gör filmer.

 1. Siw M rapporterade om våra centrala kurser som genomförs på Tylebäck under sommaren och höst. Vecka 26 kommer Tolkkurser repetition,
  Överlevnad - handledare, barmark och Försvarsinformation – fördjupning. Vecka 27 kommer Tolkkursen fördjupning och Förbandsinstruktör
  CBRN att genomföras. Vecka 31 går det två Funktionärskurser, utbildning och allmän. Siw omtalade vikten av att styrelserepresentanterna
  bör delta på en av dessa kurser. Vecka 34 genomförs Verksamhetsplanering och KFÖ samt Instruktör – skyddsvakt. Det är första gången vi har
  den kursen i Halmstad

 1. Siw redogjorde för det ekonomiska läget.

Plusgirot saldo 56550 kr. Sparkontot saldo 69200 kr.
                                               Summa 125.750 kr.

 1. Övriga frågor. Lars Björk fixar en e-postlista över våra medlemmar. Vi skall informera på

      Facebook och på hemsidan. Det är viktigt att vi syns.

 1. Nästa möte börjar den 27 maj med AG Utb kl 1700 och styrelsemöte kl 1900 i By 100 utanför Lv6. Fikaansvarig Siw M.

 1. Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Halmstad 20130416

Siw Mehiläinen                   Anders Björk                              

Mötessekreterare               Mötesordförande

Sidan publicerad/ändrad 2013-08-29 kl. 23:22 av Jonas Ericsson.