Hallands FBU-förbunds historia

Den 25 maj 1908 kunde man i den halländska pressen läsa bl.a. följande:

"På initiativ av ingenjör W E Gagner Jr, Halmstad, sammanträdde å hotell Mårtensson i Halmstad under gårdagen landstorms män från Hallands inskrifnings område till ett antal af några och tjugo, för bildandet af en förening med syfte att värka för landstormsinstitutionens utveckling i allmänhet och för landstormsmännens utbildning i de militära kunskaper, som erfordras av ett landstormsbefäl. Utom de närvarande läto ytterligare medlemmar anteckna sig skriftligen eller genom ombud, så att medlemssiffran för den nybildade föreningen som erhöll namnet Hallands inskrifnings områdes landstormsklubb redan vid starten blef omkring 40."

Protokollet är exakt och anger att sammanträdet ägde rum den 24 maj kl: 1.15 (13:15)

Men redan under sensommaren 1906 hade den första frivilliga landstormsbefäls kursen kommit till stånd i Halland. Det skedde i Halmstad och på initiativ av den dåvarande direktören C O Lydén i Slöinge, som var en sedan gammalt intresserad skytte- och försvarsvän.. Redan året efter följdes ytterligare en kurs.

Den 1908 bildade klubben kom också att bli den första frivilliga landstormssammanslutningen inom 1. arméfördelningen som Halland då tillhörde och kan i ålders hänseende vara den 4: e i ordningen i landet.

På grund av inskrivningsområdets längd från Kungsbacka i norr till Höganäs i söder uppstod vissa svårigheter med att tillfredställande sköta klubben från Halmstad.

På ett extra sammanträde i Halmstad i februari 1903 beslöt man att dela upp klubben i tre landstormsföreningar: Norra Hallands, Södra Hallands, Nordvästra Skånes, Varvid namnet ändrades till Hallands Inskrivningsområdes Landstormsförbund, Samtidigt anslöt man sig till det år 1912 bildade Sveriges Landstormsföreningars Central-förbund.

Genom att inskrivningsområdet enligt 1926 års härordning utökades med Hälsningborgs rullföringsområde Hade emellertid en större del av Skåne än som tidigare varit fallet kommit att tillhöra förbundet varför man på ett extra möte i Halmstad den 13 november 1927 ändrade namnet till Hallands-Nordvästra Skånes Landstormsförbund.

Namnet Landstorm försvann och istället fick vi namnet FBU Frivillig Befäls Utbildning.

När världs krigen bröt ut fanns det tack vare denna frivilliga landstorm en befäls kader, Kanske inte så rutinerad men av oskattbart värde i det uppkomna läget.

En förutsättning för framgångsrik verksamhet är givetvis en energisk och framsynt ledning och förbundet har haft förmånen att under åren haft sådana krafter till sitt förfogande. Sedan gammalt är det kutym att Chefen för Infanter regemente nr 16 (I16) är ordförande i förbundet och han har varit väl medveten om den stora betydelsen för det värnpliktiga befälet i krigsorganisationen har dessa chefer med välvilja och stor omsorg ägnat sig åt uppgiften. Nu när I16 lades ner och dess sista chef Öv Arne Hedman avgick som vår förbunds ordförande bröts en gammal tradition men vi är lyckligt lottade att ha flera militära förband i Halland och vi har förmånen att få Chefen för Militär Högskolan i Halmstad Öv Johan Rydén som vår nye förbunds ordförande

Vi har haft många som har gjort stora insatser för FBU i Halland och det skulle bli många sidor om allt det ideella arbete som har lagts ner i förbundet Därför nämns det bara ett fåtal av alla texten nedan. Disponenten Carl Steen i Getinge. vice ordf. i förbundet m. fl. förtroende uppdrag En drivande kraft vid uppbyggandet av Tylebäck, hans namn finns bevarat i Steenvillan på lägret, Som kom till efter en ovanligt kall och regnig läger kurs, som Carl tvingades att tillbringa i tält en förläggnings form som under regn och kyla inte tilltalade Carl Steen.

Och Lantbrukskonsulenten Ragnar Nilsson som var förbundets starka man under många år från 1940 till 1971. Också en kämpe för Tylebäck, förbundet har hugfäst hans minne genom att kalla platsen framför läger stugan för Ragnars plats.

Namnet Tylebäck har en viss klang för frivilliga försvaret inom skilda organisationer. Inte bara i Halland utan ända från Norrbottens län ner till sydligaste Skåne går ofta en tanke tillbaka till en läger kurs på Tylebäck.

Tanken på en läger kurs infördes första gången i Hallands-Nordvästra Skånes landstormsförbunds protokoll den 5 maj 1929 och man bestämde sig för att anordna en sådan. Den 29 november samma år väcktes förslaget om byggandet av en läger stuga vid Tylösand för att underlätta kursverksamheten. Vid sammanträdet den 16 februari påföljande år framlades en skiss och arbetsbeskrivning på en stuga. Förslaget var så lyckat med undantag för vissa smärre ändringar att man vid sammanträdet beslöt att omedelbart gå i författning om byggandet. I april godkändes ritningarna och anbud infodrades. Redan sommaren 1930 stod stugan färdig att tagas i bruk av den första läger kursen, som tog sin början den 13 juli.

Vår kursgård har sedan byggts ut etappvis under årens lopp och byggs fortfarande ut nu för att vi ska kunna erbjuda ett boende i hotell klass istället för i tält som allt började med.

Under första världskriget i början av 1914 startades en insamling för att genom frivilliga bidrag inköpa kulsprute vapen för landstormen i Halland. Resultatet blev över förväntan och något mer än 34 000 kronor inflöt på de utsända insamlings listorna. I denna summa ingår det även de penning belopp som genom Halländska kvinnors insamling till samma ändamål. Genom ränteinkomster genom förmånlig placering av de insamlade medlen ökade behållningen till omkring 40000: - kronor, varav 30000: - skulle användas till inköp av 6st kulsprutor.

I en till Konungen ställd underdånig skrivelse den 5 oktober 1914 anhöll arbetsutskottet att Kunglig Maj: t genom dess Arméförvaltnings Artilleridepartement för Hallands landstormsföreningars räkning ville beställa 6 styck tunga kulsprutor av vederbörligen fastställd modell samt erbjöd sig att av för ända målet insamlade medel och på vissa villkor gälda kostnaden härför. Framställningen beviljades och förutom de sex kulsprutorna inköptes även ett kulsprutegevär.

Vidare utfärdades i mars år 1916 ett upprop om frivillig insamling av medel till inköp av kokvagnar åt Hallands landstorm. Resultatet blev storartat, Icke mindre än omkring 14800 kronor insamlades och för denna summa inköptes 7 kokvagnar. Dessa har för vård och tillsyn fördelas på de olika föreningarna, som äga rätt att disponera dom för sina övningar, varvid de synnerligen kommer väl till pass. På så sätt fick Hallands och Nordvästra Skånes landstorm kokvagnar tidigare än Hallands regemente till vilka de t o m vid tillfälle utlånades.

Under kris tider användes de även vid utspisning till behövande, ett så kallat folk kök.

År 1924 föddes lottarörelsen inom vårt land och redan 1926 bildades den första landstorms kvinnoföreningen i Halland Södra Hallands Landstormskvinnor varifrån dagens lottaförbund har vuxit fram.

År 1925 startade den första ungdoms avdelningen inom landstormen som har bidragit till många bra befäl och soldater l i vår försvarsmakt.

År 1940 bildades den första bilkåren inom Halland och på sommaren 1940 tillkom Hallands hemvärn.

Samarbete med syster och broderorganisationer inom frivilliga försvaret i Halland har från Hallands FBU-förbunds sida betraktas som värdefullt och till gagn för den gemensamma målsättningen att stärka landets försvar.

En samarbetskommitté mellan frivilliga försvarsorganisationer i Halland bildades i Halmstad den 19 april 1944.

Dess uppgift var och är att ta sig an sådana frågor som är av gemensamt intresse för Hallands Frivilligorganisationer.

Områdets gränser har skiftats under årens lopp. Hallands regemente har under årens lopp varit en pålitlig stötte pelare ända till dess att Regementet lades ner. Hallandsgruppen har fått till uppgift att föra regementes traditioner vidare och vi har ett mycket givande utbyte med Hallandsgruppen som ger oss ett fantastiskt stöd och vi ser med tillförsikt på framtiden för vårt förbunds verksamhet.

1975 lyckades förbundet efter många, långa och ganska besvärliga förhandlingar och överläggningar med statliga och kommunala myndigheter förvärva marken 8,2 hektar för Tylebäcks kursgård. Därigenom har förbundet säkrat framtiden för sin kursgård Tylebäck.

Förbundet har firat flera uppmärksammade jubileer genom åren.

20 års jubileet firades 1928 med mycket omfattade rikslandstorms tävlingar i Halmstad med deltagare från hela landet. 1939 firades 30 års jubileet med övningar på Galgberget. Jubileet inträffade egentligen året dessförinnan 1938 Men då lade mul- och klövsjukan hinder i vägen för folkfester av jubileums karaktär Och det är något vi själva nu har fått märka när mul- och klövsjukan på nytt har fått spridning i Europa.

Mitt under kriget 1943 firades 35 års jubileet med stora övningar på det civila flygfältet i Halmstad. Tyvärr inträffade under dessa övningar en tragisk händelse, då ett av de båda deltagande flygplanen störtade och föraren omkom.

1948 firades med övningar i Gipen på regementes övnings fält och enligt Hallands tidningarna var stridsivern så stor att det var med stort besvär man fick stopp på striderna. och 50 års jubileet 1958 genom en omfattande övning på Tylösand.


Sidan publicerad/ändrad 2013-02-01 kl. 11:24 av Richard Nordell.