Välkommen till Försvarsutbildarna Hälsinglands webbsida.

LogoHälsingland
 
Försvarsutbildarna Hälsingland har årstämma 2018 02 11  kl 15:00  på Julbergs skjutbana
 

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. INFORMATIONSPUNKT

2. FRÅGESTUND

3. STÄMMANS ÖPPNANDE

4. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR STÄMMAN

5. VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN, TILLIKNA RÖSTRÄKNARE

6. FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN KALLAD

7. FRÅGA OM STÄMMAN ÄR BESLUTSMÄSSIG

8. FÖRENINGSSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖREGÅENDE VERKSAMHETSÅR

9. REVISORNS BERÄTTELSE

10. FASTSTÄLLANDE AV RESULTAT OCH BALANSRÄKNINGAR

11. FRÅGA OM ANSVARSFRIHET FÖR FÖRENINGSSTYRELSEN

12. BESLUT OM NEDLÄGGNING AV FÖRENING

13. ÖVRIGA FRÅGOR

14. STÄMMANS AVSLUT

 

Sidan publicerad/ändrad 2018-01-27 kl. 17:33 av Peter Blom.