Föreningens stadgar

S T A D G A R

för
Uddevalla Försvarsutbildarförening

Föreningen bildad den 23 december 1912.

Stadgarna antagna vid Uddevalla Försvarsutbildarförenings

stämma den 19/2 2008 och

godkända av BohusDals Försvarsutbildningsförbund

den ................... 2008 och av

Svenska Försvarsutbildningsförbundets

Överstyrelse den.....................2008.

ALLMÄNT
§ 1
Försvarsutbildarna Uddevalla är en ideell förening.

Den ska som ingående i frivillig försvarsorganisation med sin verksamhet främja totalförsvaret.

§ 2
Föreningens verksamhet ska bygga på frivilligt engagemang från medlemmarna och vara en organisation som hyllar demokratiska värderingar och arbetsmodeller.

Föreningen är partipolitiskt obunden.

§ 3
Föreningens territoriella verksamhetsområde omfattar Uddevalla, Ljungskile, Dragsmark, Bokenäs, Högås, Skredsvik, Herrestad och Lane Ryr i Uddevalla Kommun.

§ 4
Föreningen samverkar med myndigheter, Hemvärnet, övriga frivilliga försvarsorganisationer och andra organisationer, vilkas verksamhet har beröring med föreningens uppgifter.
UPPGIFT
§ 5
Verksamheten ska omfatta försvarsupplysning samt rekrytering och frivillig vidareutbildning av personal inom Försvarsmakten och av personal för krishantering samt insatser till stöd för samhället.

Verksamhet får bedrivas för ungdomar som fyllt femton men inte tjuguett år.
ORGANISATION
§ 6
Föreningen ingår i Bohus-Dals Försvarsutbildningsförbund och därmed i Svenska Försvarsutbildningsförbundet.
Såväl Bohus-Dals Försvarsutbildningsförbunds stadgar som Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar gäller för föreningen.

§ 7
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Föreningsstyrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ.

Föreningsstyrelsen har sitt säte i Uddevalla.

§ 8
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
UNGDOMSAVDELNING
§ 9
Föreningen får bilda ungdomsavdelning.

Ansvarig för ungdomsavdelnings verksamhet är främst en ungdomsledare. Denne utses av förbundsstyrelsen och ska vara myndig.

Vid ungdomsavdelning ska finnas en utbildningsledare. Denne, som ska vara godkänd som instruktör, utses av förbundsstyrelsen i samråd med Försvarsmakten. Ungdomsledaren kan där så bedöms lämpligt tillika vara utbildningsledare.

MEDLEMSKAP
§ 10
Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som fyllt femton år.

För medlem under arton år fordras målsmans (förmyndares) skriftliga medgivande.

§ 11
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte erlagt årsavgift under närmast föregående verksamhetsår anses ha lämnat föreningen.

§ 12
Föreningens styrelse kan utesluta medlem som anses olämplig. Innan så sker ska medlemmen få förklara sig inför styrelsen. Beslut om uteslutning ska, för att vara giltigt, fattas av minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter.

§ 13
Till hedersmedlem i föreningen kan föreningsstämman, på förslag av föreningsstyrelsen, välja den som gjort synnerligen förtjänstfulla insatser för föreningen.
FÖRENINGSSTÄMMA
§ 14
Föreningsstämman består av
1.medlemmar i föreningen, vilka fyllt arton år
2.företrädare för ungdomsavdelning.
Varje i föreningen ingående ungdomsavdelning utser ett ombud jämte ersättare.
3.företrädare för övriga organisationer och hemvärnet.
Föreningsstämman kan besluta att annan frivillig försvarsorganisation, hemvärnet, Försvarsmakten samt kommun får välja ombud jämte ersättare att ingå i stämman. Ombud och ersättare väljs av organisationen för viss tid eller tills vidare.


§ 15
Har ombud och ersättare utsetts enligt § 14 punkterna 2 och 3 ska uppgifter om namn och adress meddelas till föreningen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

Inför extra föreningsstämma utfärdas särskilda bestämmelser.

§ 16
Vid förfall för ordinarie ombud enligt § 14 punkterna 2 och 3 att deltaga i föreningsstämma har den organisation som ombudet företräder att kalla ersättare.

§ 17
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före utgången av februari månad på tid och plats som föreningens ordförande beslutar.

Meddelande härom utsänds minst en månad före stämman.

Kallelse och föredragningslista, fastställd av föreningens ordförande sänds till samtliga medlemmar och till utsedda ombud senast två veckor före stämman.

§ 18
Extra föreningsstämma hålls inom sex veckor om föreningens ordförande eller föreningsstyrelsen beslutar detta eller om minst en tredjedel av medlemmarna eller en av revisorerna begär det.

Kallelse och föredragningslista utsänds snarast och senast en vecka före stämman.

§ 19
I föreningsstämmans överläggningar, men ej i dess beslut, får deltaga föreningens revisorer samt inbjudna företrädare för annan frivillig försvarsorganisation, hemvärnet, Försvarsmakten och kommun som föreningen samverkar med.

Stämman kan adjungera ytterligare personer med yttrande- och förslagsrätt.

§ 20
Ordförande vid föreningsstämman utses av föreningsstämman.

§ 21
Vid föreningsstämma får beslut fattas endast i de ärenden som upptagits på föredragningslistan. Rätt att avge förslag till föreningsstämma har föreningsstyrelsen, ungdomsavdelning och enskild föreningsmedlem.

Stämman kan besluta om överläggning, men ej besluta, i fråga som inte upptagits på föredragningslistan.

Vid extra föreningsstämma får beslut fattas endast i de ärenden som föranlett hållande av stämman.

§ 22
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.Val av ordförande vid stämman
2.Val av två justeringsmän
3.Fråga om stämman blivit behörigen kallad
4.Föreningsstyrelsens verksamhetsberättelse för närmast föregående verksamhetsår
5.Revisorernas berättelse
6.Fastställande av resultat- och balansräkningar
7.Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
8.Förslag som väckts av föreningsstyrelsen, ungdomsavdelning eller enskild föreningsmedlem. Ungdomsavdelning eller enskild föreningsmedlem, som önskar få ärende förelagt ordinarie föreningsstämma, ska minst tre veckor före stämman inlämna skriftligt förslag till styrelsen, som avger eget yttrande i ärendet.
9.Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till föreningsstyrelsen, att fördelas efter styrelsens beslut
10.Fastställande av summarisk budget för föreningen, att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår
11.Fastställande av årsavgift till föreningen
12.Val för tiden t o m nästa ordinarie föreningsstämma av
a) ordförande i föreningen
b) föreningssekreterare
c) föreningskassör
d) 4 övriga ledamöter jämte 2 ersättare i föreningsstyrelsen enligt § 27
e) två revisorer jämte två ersättare
13.Val för tiden t o m nästa ordinarie föreningsstämma av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
14.Val för tiden t o m nästa ordinarie föreningsstämma av ombud jämte ersättare i Försvarsutbildningsförbundets stämma enligt bestämmelser i Försvarsutbildningsförbundets stadgar.

§ 23
Protokoll ska föras. Protokollet justeras av ordföranden vid stämman och av justeringsmännen.
BESLUTSMÄSSIGHET OCH RÖSTRÄTT VID FÖRENINGSSTÄMMA
§ 24
Föreningsstämman är beslutsmässig med det antal röstberättigade medlemmar och ombud enligt § 14 som infunnit sig.

§ 25
Röstning sker öppet. Varje medlem enligt § 14 har en röst. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.

Ledamot av föreningsstyrelsen eller ersättare för denne äger inte rätt att deltaga i val av revisorer och ersättare för dessa eller i omröstning om resultat- och balansräkningar samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Föreningsstämmans beslut fattas med enkel röstövervikt. Beslut rörande ändring av dessa stadgar eller föreningens upplösning fordrar dock bifall från två tredjedelar av de vid stämman närvarande röstberättigade.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då lottning sker.

Röstning med fullmakt är inte tillåten.
VALBEREDNING
§ 26
Valberedningen består av ordförande och två övriga föreningsmedlemmar, valda av föreningsstämman enligt § 22 punkt 13.

Valberedningen arbetar enligt riktlinjer som beslutas av föreningsstämman.

Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig om minst två ur valberedningen är närvarande.

Senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma avger valberedningen förslag till val enligt § 22 punkterna 12 och 14. Förslaget utsänds med föredragningslistan.

Valberedningen ska kallas till föreningsstämman.
FÖRENINGSSTYRELSE
§ 27
Föreningsstyrelsen består av styrelsens ordförande, sekreteraren, kassören samt 4 övriga ledamöter och 2 ersättare.

Ledamot (ersättare) enligt första stycket ska vara myndig, ej i konkurs, ej underkastad näringsförbud eller ställd under förvaltare.

Varje i föreningen ingående ungdomsavdelning utser en företrädare med ersättare.

Styrelsen väljer inom sig vice ordförande.

§ 28
Styrelsen kan adjungera de personer som den finner lämpligt.

§ 29
Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande. Ordföranden är skyldig att inom en månad sammankalla styrelsen om minst hälften av ledamöterna eller om en av revisorerna begär det.

Kallelse utsänds minst två veckor före sammanträdet. Föredragningslista, fastställd av styrelsens ordförande, sänds till ledamöterna och ersättarna före sammanträdet.

§ 30
Föreningsstyrelsen åligger att
1.verka för utveckling och förbättring av föreningens verksamhet
2.verka för samordning av den frivilliga försvarsverksamheten
3.verkställa föreningsstämmans beslut
4.besluta i frågor som inte enligt dessa stadgar ska föreläggas föreningsstämman
5.bereda ärenden som ska behandlas av föreningsstämman
6.planlägga verksamheten och medverka vid dess genomförande i samverkan med eget Försvarsutbildningsförbund samt Försvarsmakten och kommun
7.följa och stödja i föreningen ingående ungdomsavdelning
8.bemyndiga firmatecknare för föreningen
9.förvalta föreningens egna medel
10.handha och ansvara för tilldelade statsmedel enligt meddelade föreskrifter
11.avge verksamhetsberättelse och årsredovisning
12.föreslå ordinarie föreningsstämma summarisk budget för föreningen, att gälla till huvudsaklig efterrättelse under nästa verksamhetsår
13.utse funktionärer, arbetsgrupper samt representanter i andra organisationer
14.i rättsliga sammanhang själv eller genom ombud företräda föreningen.

§ 31
Protokoll ska föras. Protokollet justeras av den som varit ordförande vid sammanträdet och av en av styrelsen utsedd justeringsman.

§ 32
Styrelsen är beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna enligt § 27 första stycket är närvarande.

Ersättarna inträder i den ordning som bestämts vid deras val.

§ 33
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Varje ledamot enligt § 27 första stycket har en röst.

Ledamot enligt § 27 tredje stycket har yttrande- och förslagsrätt, men rösträtt endast i fråga som berör den ungdomsavdelning ledamoten företräder.

Den som adjungerats har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor. Röstning sker öppet. Val sker dock med slutna sedlar om någon begär det.

Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val med sluten omröstning då lottning sker.

Beslut om medlems uteslutning ska, för att vara giltigt, fattas av minst tre fjärdedelar av styrelsens ledamöter.
ARBETSUTSKOTT
§ 34
Inom föreningsstyrelsen ska ett arbetsutskott finnas. Detta består av, om styrelsen inte beslutar annorlunda, styrelsens ordförande och vice ordförande, sekreteraren och kassören.

§ 35
Arbetsutskottet åligger att
1.handlägga löpande ärenden
2.besluta i ärenden som inte utan olägenhet kan uppskjutas till styrelsens nästa sammanträde
3.besluta i ärenden som hänskjutits från styrelsen
4.bereda ärenden för beslut i styrelsen.

De beslut arbetsutskottet fattat ska anmälas till styrelsen vid dess nästkommande sammanträde.

FÖRVALTNING OCH REVISION
§ 36
Föreningens tillgångar ska enligt föreningsstyrelsens bestämmande förvaltas på ett omsorgsfullt och betryggande sätt.

§ 37
Föreningsstyrelsens förvaltning ska för varje verksamhetsår granskas av de två revisorerna.

Räkenskaper och föreningsstyrelsens protokoll för det gångna verksamhetsåret ska vara revisorerna tillhanda senast den 15 januari.

Revisorerna ska till ordinarie föreningsstämma avge berättelse över årsrevision.

Om ansvarsfrihet inte beviljats föreningsstyrelsen och talan å förvaltningen för det verksamhetsår redovisningen omfattar inte skett inom sex månader efter det redovisningshandlingar och revisionsberättelse lämnats på föreningsstämman, ska ansvarsfrihet anses beviljad.
STADGEÄNDRING
§ 38
Beslut om stadgeändring är giltigt om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie, är eniga om beslutet.

Beslut om stadgeändring är giltigt om minst två tredjedelar av de vid föreningsstämma närvarande röstberättigade är eniga om beslutet.

Beslutet träder i kraft sedan det godkänts av Försvarsutbildningsförbundets styrelse och Svenska Försvarsutbildningsförbundets Överstyrelse.

UPPLÖSNING
§ 39
Förslag om upplösning av föreningen ska underställas föreningsstämma vid två på varandra följande årsstämmor varav den ena skall vara ordinarie.

Beslut om upplösning är giltigt om minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade vid två på varandra följande föreningsstämmor, varav en ordinarie, är eniga om beslutet.

Vid upplösning av föreningen tillfaller dess tillgångar Bohus-Dals
Försvarsutbildningsförbund.

Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 20:47 av System user.