Historik

Föreningens historia
Under verksamhetsåret 1992-1993 har 50 år förflutit sedan Orust Befälsutbildnings- förening bildades den 14 februari 1943. Föreningen har sitt ursprung av den landstormsförening som bildades i Svanesund den 1 maj 1914 och som fick namnet Orust och Tjörns landstormsförening. Vissa uppgifter tyder på att den bildades redan 1912 som den första landstormsföreningen inom inskrivningsområdet.

Föreningens verksamhetsområde omfattade, förutom de öar som angivits i namnet, även del andra öar och en del av fastlandet såsom Fräkne härad. Områdets geografiska splittring försvårade administrationen och medlemmarnas samling till gemensamma övningar. Senare bildades därför fyra landstorms grupper lämpade efter de geografiska förhållandena, de voro Fräkne härads, Tjörns, Orust västra och Orust östra landstormsgrupper.

Till styrelse i den nybildade föreningen valdes häradshövding Henrik Blomstedt, ordförande, handlande I. Berntsson, v. ordförande, nämndeman Simon Martinsson, sekreterare och landstingsman Oskar Pettersson, kassaförvaltare. Häradshövding Blomstedt kvarstod som ordförande till sin död 1928 varefter ordförandeposten innehades av rektor Klas Eriksson 1928-1943.

Föreningens första utbildningsverksamhet måste på grund av de stora avstånden komma att äga rum på ett flertal olika platser, varvid särskilt skjututbildningen tilldrog sig stort intresse. Skjutningen skedde i samarbete med traktens skytteföreningar. Efter hand erhölls instruktörer från Bohusläns regemente, och verklig befälsutbildning kunde äga rum. Före 1928 skedde utbildning inom området men sedan ägde kurser i allmänhet rum i Uddevalla på I l7 och Stenungsund. Ett antal medlemmar utbildades därvid till landstormsbefäl.

Under verksamhetsåret 1942 ombildades landstormsgrupperna till självständiga befälsutbildningsföreningar. Tjörns kom därvid att överföras till Göteborgs befälsutbildningsförbund.

Vad Orust beträffar togs initiativet av fanjunkare Walfrid Augustsson och Georg Skansebo samt Egon Karlsson som kallade till ett möte i Henåns Folkets hus den 14 februari 1943. Till detta möte infann sig ett antal medlemmar i Orust östra landstormsgrupp och övriga intresserade och beslöt därvid att bilda Orust norra befälsutbildninsförening. Till styrelse valdes Egon Karlsson, ordförande, hemmansägare Gustav Martinsson vice ordförande, hemmansägare Georg Johansson (Skansebo) sekreterare, köpman Nils Berntsson, kassör.

Den gamla föreningen hade således uppdelats i tre nya av vilka dock Orust norra får anses vara moderföreningens direkta efterföljare. Vid bildandet anslöt sig ett l5-tal medlemmar. Efter hand steg medlemsantalet och var 1947 180. På förslag av förbundet (Bohuslän-Dal bfb) ströks 1947 ordet "norra" ur föreningens namn, och dess verksamhet utökades till hela Orust med närliggande öar. Egon Karlsson kvarstod som ordförande till 1947 och efterträddes av Georg Skansebo 1947-1951 och 1951-1957 av installatör Karl-Erik Matsson. Erik Gustavsson 1957-1968.

Skansebo återkom som ordförande 1968-l987. Erik Gustavsson återkom som ordförande 1987-1995. Thore Carlsson 1995-2000. Georg Skansebo 2000-2002.
Bo Sandell 2002-, med Thore Carlsson som sekreterare och Ulla Reimers som kassör.

Verksamheten inom föreningen kom genast igång med en lätt vapenkurs under livlig anslutning. Som övningsledare och instruktör tjänstgjorde fanjunkare Karl Johan Karlsson (kapten Klevenstam och föreningens hedersledamot). Kursverksamheten utökades varav kan nämnas tung vapenkurs omfattande kulspruta m/36 och granatkastare. Ett antal prov för landstormens svårerövrade kulsprutemärken avlades.

I samband med den lätta vapenkursen infördes pistolskyttet vilket redan från början kom att under många år intaga en framträdande ställning. Ett mycket stort antal pistolskyttemärken och medaljer har erövrats. Pistolskyttet har på ett verksamt sätt bidragit till föreningens rekrytering. Ett antal prov avlades ävenså för landstormens svårerövrade idrottsmärken. Medlemmar har deltagit i övningar och kurser på I 17 och annorstädes. Ett antal förordnanden har erhållits.

I förbundets fälttävlingar var föreningen väl representerad och var under 1940 -50 och 1960 en av förbundets mest framstående föreningar i idrott och med många förnämliga placeringar. Ett stort antal av Cfb:s idrottsmärken (fältsportmärken) har erövrats.

Under några år under 1950-talet skedde en viss nedgång i föreningens verksamhet och antalet medlemmar var 1957 34. I januari 1957 ägde ett möte rum i Henån för reorganisation av föreningen och dess verksamhet varvid även en ny styrelse tillsattes med Erik Gustavsson som ordförande. Föreningen har sedan kunnat glädja sig åt en betydande ökning av såväl verksamhet som medlemsantal. Medlemsantalet var 1993 120. Under flera årtionden har förbundets hemortskurser varit en av föreningens större aktiviteter och utgjort en stomme i föreningens verksamhet.

Under en lång följd av år har inom föreningen avhållits ett antal tävlingar av vilka kunna nämnas Ullbergs, Klevenstams och Skansebos vandringspriser kpist och pistolvandringspriset samt Orust-mästerskapet i pistol i fält och banskjutning. Under senare år har dessa tävlingar ersatts av serietävlingar i kpist i fält och banskjutning samt seriefälttävlan.

För dessa tävlingars 'uppläggande och utförande framför föreningen sitt tack till Georg Skansebo som under flera decennier oförtröttligt verkat med det stora arbete som varit förenat med arrangemangen och genomförandet av dessa tävlingar. Ett tack riktas också till alla de medlemmar, ingen nämnd och ingen glömd, som verkat som funktionärer och genom sitt arbete bidragit till tävlingarnas genomförande.

Styrelsen består 1993 av Georg Skansebo, hedersordförande, Erik Gustavsson, ordförande, Lars Gustavsson, vice ordförande, Egon Karlsson sekreterare och kassör, ledamöter Bengt-Göran Berntsson, Helge Pettersson. När styrelsen med denna korta återblick på föreningens öden under de gångna 50 åren, och delvis under 80 år, är det i den fasta övertygelsen att det arbete som under denna långa tid har nedlagts icke har varit förgäves utan till gagn för vårt lands försvar.

När styrelsen riktar blicken framåt i tiden är det i den trosvissheten att nya generationer skall föra verksamheten vidare och vara besjälade av det försvarsintresse idealitet och offervilja som utgjorde ledstjärnan för dem som en gång bildade denna förening och dess föregångare under tidigt 1900-tal. Må den leda den frivilliga befälsutbildningsrörelsen liksom den en gång ledde den frivilliga landstormsrörelsen på dess väg mot målet: Ett starkt svenskt frivilligförsvar.Henån i september 1993 och februari 2001
Egon Karlsson

Bearbetad i mars 2003
Styrelsen

 
Egon och Georg 2003.jpg
Två av grundarna, Egon Karlsson t.v. och Georg Skansebo. Bilden tagen vid föreningens årsmöte 2003
Sidan publicerad/ändrad 2009-10-12 kl. 00:13 av Ulf Reimers.