-

Föreningens HistoriaInsikten och nödvändigheten att försvara och skydda sin rätt, sin stam och sina ägodelar har varit nödvändig allt sedan urinnevånarna levde och verkade i vårt land. Denna rätt hävdar vi ännu i våra dagar, och därmed är vi inne på någon form av befälsföring.

Lördagen den 13:e mars 1909 satt ett antal framsynta och försvarsintresserade män på punschverandan i den då förnäma Teaterrestaurangen här i Karlshamn och beslöt att bilda Västra Blekinge Landstormsförening på initiativ av dåvarande löjtnanten J. Charpentier. Dessa herrar kunde väl knappast ana att den då bil-dade sammanslutningen skulle verka obruten intill våra dagar. På det konsti-tuerande mötet samma dag valdes lt J. Charpentier till ordförande och länspolis CT Hellström till sekreterare.

Den första efter interimsstyrelsen valda ordinarie styrelsen, hade efter samman-trädet den 29:e juli 1909 följande sammansättning. Ordförande lt J. Charpentier, sekreterare lagerhållare C T Hellström och kassaförvaltare kassör Gustav Karlsson. Denna dag fastställdes även föreningens första stadgar. Antalet med-lemmar detta år var 37.

Ur gamla protokoll kan vi finna många trevliga händelser och episoder. Proto-kollen är skrivna efter den tidens stil och mycket välgjorda. Man hade redan på ett tidigt stadium inlett samarbete med Östra Blekinge Landstormsförening, och den första samövningen hölls år 1912.

År 1917 valdes grosshandlare Wilhelm Berg till ordförande efter att ha varit vice ordförande sedan föreningens start. År 1921 blev Folke Bengtsson ord- förande, vilken post han innehade till 1947.

År 1928 var ett viktigt år i föreningens historia. Man antog nya stadgar och verksamhetsåret ändrades från kalenderår till 1:a juli - 30:e juni. Detta år ut-examinerades föreningens 11 första nya landstormsofficerare.

År 1929 togs ungdomsverksamhet upp på programmet, U 56 bildades.Ungdomsavdelningens verksamhet övertogs år 1943 av Karlshamns Hemvärn.

År 1932 bildades Föreningen Karlshamns Landstormskvinnor, och ett samarbete vidtog som varit mycket värdefullt för Karlshamnsföreningen. Vid föreningens korum på Karlshamns Torg i samband med föreningens 25-årsjubileum, 1934, överlämnade Karlshamns Landstormskvinnoförening sin förnämliga jubileums-gåva, en svensk sidenfana, vilken ännu är i föreningens ägo.

Verksamheten under 1939 - 1944, måste vad beträffar övningar och kurser helt ligga nere.
Föreningens uppgift efter kriget blev, att som förut bedriva propaganda för försvaret och värva medlemmar till kurser, som skulle vidmakthålla och öka kunskaperna för de uppgifter som skulle komma att åvila det värnpliktiga befälet.

År 1947 blev Carl-Erik Nilsson ordförande och han satt kvar till 1950 då Torsten Wilén övertog ordförandeskapet. 1965 övertog Axel W Andersson klubban, och han satt kvar till 1971 då Berndt Medin blev ny ordförande. 1977 valdes Dan Hasselgren till föreningsordförande och han ersattes 1983 av Christer Persson. 1992 blev Ingemar Helgeby föreningsordförande vilken post han innehade till och med 1996. Från och med 1997 har föreningen en förenings- ordförande och en styrelseordförande. Ingemar Helgeby fortsätter som styrel- seordförande till och med 1999 därefter tar Sigurd Ståhl över. Från och med 1997 är Stig Ohlson föreningsordförande och han ersätts år 2000 av Christer Persson.

Föreningens verksamhet under de senaste åren har präglats av nya försök att effektivisera utbildningen och göra den intressant för nya medlemmar. Utbildningens tyngdpunkt kommer härmed att förskjutas från lokal till regional och central nivå.

Tävlingar av olika slag har hela tiden varit ett viktigt inslag i föreningens verk-samhet. Den dominerande grenen har varit skytte, i första hand då fältskjutningar, något som vidmakthållit medlemmarnas militära färdighet i vapentjänst. Tävlings-mässigt sett har föreningen haft stora framgångar både i lag och individuellt.

Det har visat sig att den personliga påverkan är det effektivaste medlet för att skaffa nya medlemmar och det oerhört goda kamratskapet som råder i föreningen gör att man stannar kvar. Detta gör att medlemsantalet, efter att från 1960 ha minskat till strax över 100, nu åter r uppe i samma nivå som 1960 = 150 medlemmar, mycket beroende på att hemvärnsbefäl och hemvärnsmän nu även går med i FBU.

Karlshamns FBU-förening ska fortsätta att ge sina medlemmar rätten till fyllig och tidsenlig fortbildning i deras militära ledarroll.


Sidan publicerad/ändrad 2009-09-19 kl. 21:04 av System user.