Aktuellt i Förbundet

Försvarsutbildarna, Älvsborg
inbjuder alla medlemmar till
Förbundsstämma 2017


Tid: fredagen den 31/3 kl. 19,00
Plats: Annelundsvillan, Borås.
Program: Stämmoförhandlingar och Stämmomåltid.

 

Föredragningslista

1.         Stämmans öppnande

            

2.         Val av ordförande vid stämman, om detta behövs.

 

3.         Val av två justeringsmän (tillika rösträknare).

 

4.         Fråga om stämman blivit behörigen kallad.

 

5.         Fråga om stämman är beslutsmässig.

 

6.         Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 inklusive ekonomisk redovisning.

 

7.         Revisorernas berättelse.

 

8.         Fastställande av resultat- och balansräkningar.

 

9.         Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

 

10        Förslag som väckts av förbundsstyrelsen eller av en medlem som ingår i förbundet.

 

11.       Fastställande av arvoden, ur såväl egna medel som statliga medel, till förbundsstyrelsen, att fördelas                         efter styrelsens beslut.

 

12.       Fastställande av summarisk budget för förbundet, att gälla till huvudsaklig efter­rättelse under nästa

           verksamhetsår.

 

13.       Fastställande av avgift till förbundet för nästa verksamhetsår (2018; f n 100 kronor).

 

14.       Val för tiden till och med ordinarie förbundsstämma under andra kalenderåret efter valet av:

             a)   vice ordförande i förbundet (2 år) (f n Harald Andersson)

             b)   ordförande i förbundsstyrelsen (2 år) (f n Harald Andersson)

             c)   förbundskassör (2 år f n Erik Jernberg)

             d)   tre (3) ordinarie ledamöter (2 år) (f n Tove Otterborg, Per Johansson och Christina Petersson).

             e)   en (1) ersättare (2 år) (f n Vakant)      

 

15.       Val för tiden till och med nästa ordinarie förbundsstämma av två (2) revisorer jämte två (2) ersättare

             (f n Bertil Andersson samt Jonas Svensson, ersättare Carl Mattsson och Ove Fast.)

 

16.       Kompletteringsval; Förbundssekreterare 1 år

 

17.       Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen.

             (f n Arne Ekberg ordförande Rebecca Pandora Friédman och Peder Magnusson).

 

18.       Val för tiden t o m nästa ordinarie förbundsstämma av ombud jämte ersättare till riksstämman enligt

            bestämmelser i Svenska Försvarsutbildningsförbundets grundstadgar.

            Stämman äger rum 2017-06-10--11 på Fårö kursgård

 

19.           Stämman avslutas.

 

Anmälan om deltagande till forsvarsutbildarna.alvsborg@telia.com eller till tel/sms: 0705-66 68 21 senast 26/3.
Ev. motioner till stämman lämnas senast 20/2 till ovan nämnda mailadress.
 

Sidan publicerad/ändrad 2017-03-23 kl. 19:41 av Björn Lundgren.